ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ދީދީ ސަރުކާރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އައްޝެއިޚް މުހައްމަދު ދީދީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ޝެއިޚް ޑީޑީވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަން ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ޝެއިޚް މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސަރުކާރާ މެދު ކުރަމުން އައި އުއްމީދު ގެއްލުމުން ކަމަށާއި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގަމުން ދަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު ވެސް ވަނީ މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ސަރުކާރުން ވަކިވަމުން މިދަނީ އަދާލަތު ޕާޓީން ސަރުކާރަށް ކުރަމުންދިޔަ ތާއީދު އަބުރާ ގެންގޮސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގުޅުންހުރި

5 ޚިޔާލު

 1. މުޅި މިރާއްޖެ އެކުއެކީ އެކަށް ތަރައްޤީ ވުމަކީ އަޅުގަންޑު ވަރަށް އުފާވާކަމެއް، ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ދުއިސައްތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ވޯޓް ހޯދަން ބަންދަރު ހެދުމަށްވުރެން އާބާދީ ބޮޑެތި ބިޔަ ރައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަގަޅު ކުރުމަށްްޓަކައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓް ކުރުން މާރަގަޅުވާނެ!

 2. ޔޫސުފުގެ ފާނު ވެސް ޖަލައްލެވު ހަމަ ބޮޑުވެގެންވާ ބާތިލް ހުކުމަކުން، މިއަދު އަމީރުލް ހައްޖު ނާޒިމް ގެ ހުކުމާއި ރައިސު ނަޝީދުގެ ހުކުމް އެއީ ބާތިލް އެއްޗެއް ކަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ހުރިހާ ޖޫރީންވެސް ބުނާކަން އެބައެގޭ!

 3. ޔޫސުފް ސޫރަތުގައި 3 ހުކުމެއް ކުރި
  1- ޔައުޤޫބުގެ ދަރިން ޔޫސުފުގެ މައްޗަށް ކުރި ބޮޑު ދޮގުހުކުމް ( وجاءوا على قميصه بدم كذب)
  2- މިސްރުގެ ކޯޓުން ޔޫސުފުގެ ފާނު 7 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކުރި ބޮޑު ދޮގުހުކުމް
  3- ޔޫސުފުގެ ފާނު އެކަލޭގެ ފާނުގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޯ ފުޅުނަގަން އޭރުގައި އެތާގައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ކުރެވުނު ހުކުމް ( سواء اللملك)
  އާދެ މިއަދު ދިވެހި ފުލުހުން ނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުންވެސް މިބުނަނީ މީހެއްގެ ޖީބަށް އެއްޗެއް ލާފަ މީކަލޭގެ އެއްޗެއްނޫންކަން ސާބިތު ކޮށްދީބަލާށޭ، އެގޮތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ އެވާނީ ކަލޭގެ އެއްޗަކަށޭ!

 4. ސޫރަތު ޔޫސުފުގައި 3 ކޯޓެއްގެ ހުކުމަށް ބަލާލާއިރު
  1- ޔައުޤޫބުގެ ދަރިންގެ ކޯޓުން ޔޫސުފުގެ މައްޗަށް ކުރި ޔޫސުފު މިނަވާގަކު ކާލިކަމަށް ބުނެ ޔޫސފުގެ ގަމީހުގެ މައްޗަށް ލޭ އަޅައިގެން ކުރި ބޮޑު ދޮގު ބާތިލް ހުކުމުގެ ނިންމުން!
  2- މިސްރުގެ މަިކުގެ އަންބިކަބަލުންގެ ކޯޓުން ކުރި ޔޫސުފު ޖަލައްލުމަށް ކުރި ބޮޑު ދޮގު ހުކުމް.
  3- ޔައުޤުބުގެ ދަރިން ޔޫސުގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ކުރި ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ﷲ ރާވައިގެން ޔޫސުގެ ކޮއްކޮ ނެގުމަށް ކުރެވުނު ( ސުވާއުލް މަލިކުގެ) ހުކުމް!

 5. އެންމެ ފުރަތަމަ ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުގެ ހުކުމް ކުރެވުނު ކުއްޖަކީ ފިރުއައުނުގެ ކޯޓުން މޫސާގެ ފަނުގެ މައްޗަށް!

Your email address will not be published. Required fields are marked *