fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މައިލޯ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2015 ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި

"މައިލޯ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2015" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މާފަންނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ނުކުންނަނީ

ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ޢަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކުރެއްވި ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފު އަމަލުތައް އާންމުވެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މިނިވަން ފަންސާސް، ސަރިންދާ" މިޔުޒިކް ޝޯ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މިނިވަން ފަންސާސް، ސަރިންދާ" މިޔުޒިކް ޝޯ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތު ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން އިންތިޒާމްކުރެއްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ އެއްކޮޓަރީގެ ޖަލު އެޕާޓްމަންޓުގައި އޭސީ އާއި ޓީވީވެސް ހުންނާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޖަލު އެޕާޓްމަންޓުގައި އޭސީ އާއި ޓީވީއާއި ގާޑެންވެސް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނަޝީދު ހުންނަވާނީވެސް ރަޙުމަތްތެރި އެހެން ކުއްވެރިންނާއި އެކުގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރުނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މައި އިދާރާ، ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގުގައި މިއަދު ހަވީރު އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވަގުތީ ގޮތުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވަގުތީ ގޮތުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ނާޒިމްގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ވެސް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ނާޒިމްގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ވިދާޅުވީ ނާޒިމް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޅި ޤައުމު އޮތީ ބިރުވެރި ކަމާއި ނާމާން ކަމުގައި : ޝެއިޚް ޢިމްރާން

މުޅި ޤައުމު އޮތީ ބިރުވެރި ކަމާއި ނާމާން ކަމުގައި ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝެއިޚް ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓް ތަކެއްގައި ވިދާޅުވީ މުޅި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަދީބުގެ އިންޒާރގެ ފޯންކޯލުގެ ރެކޯޑިން މަޚްލޫފު ޢާއްމު ކޮށްފި

އަދީބުގެ އިންޒާރަށް ފަހު ގުރޫޕަކުން އޭނާއަށް ހަމަލާދޭން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވާކަމަށް ބުނެ އަދީބުގެ އިންޒާރގެ ފޯންކޯލުގެ ރެކޯޑިން މަޚްލޫފު ޢާއްމު ކޮށްފި އެވެ. މަޚްލޫފު މިކަންކަން ހާމަކުރެއްވީ ރޭ ކުރެއްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވެސް އަދާލަތުން ނިންމި ނިންމުމުން ހިތްވަރު ލިބިގަނެއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވެސް އަދާލަތުން ނިންމި ނިންމުމުން ހިތްވަރު ލިބިގަނެފައިވާ ކަމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ބޭއިންސާފާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރޭ ވީޓީވީގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕެންޑްރައިވުގައި ދީނީ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިން ހިމެނުމަކީ ނުރައްކަލުގެ ސިގްނަލެއް: ޝެއިޚް އިމްރާން

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ތުހުމަތު ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ ޕެންޑްރައިވުގައި ދީނީ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިން ހިމެނުމަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބަކާއި އެކު ދަ މެސެޖުގެ ތިންވަނަ ދަރުސް ނިންމާލައިފި

ޢާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުޙީބަކާއި އެކު ދަ މެސެޖުގެ ތިންވަނަ އެޕިސޯޑް ޑރ ޔާސިރު ޤާޟީ އާއި އެކު ރޭ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ދަ މެސެޖުގެ ތިންވަނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސާއި ދެކޮޅަށް ނައިބު ރައީސް ވެސް ތެދުވާނެ: މަޚްލޫފު

ރައީސާއި ދެކޮޅަށް ނައިބު ރައީސް ވެސް ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު މަޚްލޫފު ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި މަޚްލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް " ހެޔޮމަރާއި ނުބައި މަރު " މިއަދު ބާއްވަނީ

ހަމައެކަނި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ދަރުސް " ހެޔޮމަރާއި ނުބައި މަރު " މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެ ކަމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ޢަދާލަތު ޕާޓީން ވިދާޅުވީ މި ދަރުސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރިލްވާން މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް: ޕޮލިސް

ރިލްވާން މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ފޭކް ފޮޓޯތަކެއް ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ...

Posts navigation