ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގާޟީންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވަނީ ނަރަކައިގަ: ޚުޠުބާ

ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ / މުޙައްމަދު ވަސީމް

ގާޟީންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވަނީ ﷲގެ ގަދަފަދަ ޢަޒާބަށް ހުށަހޮޅި ނަރަކައިގައި ކަމަށް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީސަކުން ދަލީލު ދައްކަވަމުން ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދުލު އިންސާފުގެ މުހިއްމު ކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާފައިވާ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވިދާޅުވީ ދުލުވެރި ޝަރުއީ ނިޒާމަކީ ގައުމު ނުރައްކާތެރި އާފާތްތަކުންނާއި ކާރިސާތަކުން ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ބާރުގަދަ އަށްޑަނައެއް ކަމަށެވެ.

Untitled

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ކޮންމެ ދައުވާއަކަށް ވެސް ހެއްކާއި ދަލީލު ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި ހެއްކާއި ދަލީލު ނެތި ދައުވާތަކަށް ނިޔާ އިއްވެން ފަށައިފި ނަމަ މީސްތަކުން މުދަލަށާއި އަބުރަށް އަރައިގަންނަން ފަށާފާނެ ކަމަށްވެސް ހުތުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގާޟީންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޖެހޭ އަސާސީ ޝަރުތަކީ އަދުލުވެރިވުން ކަމަށާއި ދެ ހަސްމުންގެ އަޑު ރަނގަޅަށް އަހައި ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް ބަލަން ގާޒީއަށް ގޮވާލަނީ ވެސް އޭނާގެ އަދުލުވެރިކަން ކަމަށް ވެސް ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

9 ޚިޔާލު

  1. 30 ހައަރުވަންދެކަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ވަކިހިފާ ތަރޯ ވެފައިވާ ފަސާދައިގެ ބޮޑު ނެޓުވޯކް އަނެއްކާވެސް ދިރެން ފަށައިފި، ހަމައެއް ލަމައެއްނެތި މީހުނަށް އަނިޔާވެރިވެ، މީހުންގެ މުދާ ހީލަތާއި މަކަރުން ފޭރެން އެކިސިފަސިފާގައި ރޭވުންރާވާ، މިސްރާބެއްނެތި ދަތުރުކުރާ އޮޑިޔެއްގެ ދިރުބާކޮޅުގައި ހުރުމަށްވުރެން ރަގަޅީ …

  2. މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދިވެހިން އެކުވެރި ކުރުވި ހިއްވަރުގަދަ ހައްޤުބަސް ބުނަންކެރޭ މަޝްވަރާކުރަން ކެރުނު ހަމައެކި ފަހުލަވާނަކީ ޝޭހު އިމުރާން ! މަރުހަބާ!

  3. މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދިވެހިން އެކުވެރި ކުރުވި ހިއްވަރުގަދަ ހައްޤުބަސް ބުނަންކެރޭ މަޝްވަރާކުރަން ކެރުނު ހަމައެކި ފަހުލަވާނަކީ ޝޭހު އިމުރާން، ޕީޕީެމްގެ މެމްބަރުންވެސް އެކުވެރިވާން އެބަޖެހޭ!

  4. jehigen huna miskithugai jamaaathuge namaadhu kureveeiru magumatheegai sigirati bonthibee fandiyaarun. meedhen konvathure fandhiyaarunbaa?

  5. ނަޝީދުގެ ކުރު 3 އހަރުގެ ވެރިކަމުގައި 30 އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އެކިތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހާ އަންދާލުމާއި ބައެއް މީޑީއާގެ އޮފީސްތަކުގައި ރޯކޮށް އެތަންތަން ތަޅާ ސުންނާފަތިކުރުމާ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރީންގެ މުދަލުގައި ހުޅުޖަހާ އަންދާލުމަކީ ތިބުނާ 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ލަންތައްތަކަށްވުރެ މާ ބޮޑެތި ކަންތައް- ޚިޔާނުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހިންގާފައިވާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކަކީވެސް 30 އަހަރުގެ ޚިޔާނާތްތަކާ ނުބައްދަލުވާ ޚިޔާނާތްތައް

  6. kaakutho bunee nasheed sarukaru gai goskame nevaahaka 3 ahara vaavar goskanthahuri. ehneekiyafa dhen anabayakuves goshadhanveetho

  7. ޙަދީސްގެ މާނައަކީ ހަމަ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި ގާޟީން ނަރަކައަށް ދާނެއޭތަ؟؟ މަށަށް ވިސްނުނީ އެ ޙަދީސްގަ އެ ބުނަނީ 3 ބާވަތަކަށް ޤާޟީން ބެހިގެން ވާކަމާއި އޭގެތެރެއިން ދެ ބާވަތެއްގެ ޤާޟީން ނަރަކައަށް ވަންނާނެ ވާހަކަ ކަމަށް.. މިސާލަކަށް ނުވަ ޤާޟީން ތިބެ އެ ނުވަ ޤާޟީންވެސް ޙައްގު އެނގި ހައްގުމަގުން ހުކުމް ކުރިއްޔޯ! ދެން ވެސް ހަމަ އޭގެތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެގައި ވަންނާނީ ނަރަކައަށްތަ؟؟ ސިޔާސީ ވާހަކަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ލިއުނަސް ޤުރުއާނާ ޙަދީސް ލިޔާއިރު މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ނުލިޔުމަސް ނަޞީޙަތްތެރިވަން..

  8. “ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!” ރަނގަޅުގޮތަކީ “ޚިޔާލު ފޮނުވި ފަރާތައް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!”

  9. ކޮމެންޓް ކުރިޔަސް ޤުރުއާނާއި ހަދީސްގެ މާނަ އޮޅުވާނުލާ. ތިހެން ވިއްޔާ 2 ގާޒީން ތިބެގެން ބަލާ މައްސަލައިން ނަރަކަ އަށް ދާނީ ކޮން ގާޒީއެއް އަބޫސީނާ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *