ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޚްލޫފާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން 5 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފި

އަހުމަދު މަހުލޫފު.... ފޮޓޯ: ސަން

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ 2 ނޫސްވެރިން 5 ދުވަހަށް ބަންދު ކޮށްފިއެވެ.

މިފަރާތްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވަނީ ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ޖެހިއިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޙާޒިރު ކުރުމުން އެ ކޯޓުންނެވެ.

މިއަދުގެ މުއްދަތުގެ މަޖިލީހަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރި އިރު މަޚްލޫފުގެ އަތުގައި ބިޑިއަޅުވާފައި ނުވިނަމަވެސް ރާއްޖެޓީވީގެ 2 ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރު ބިޑިވެސް އަޅުވާފައެވެ.

ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ 2 ނޫސްވެރިއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާއިރު، އޭގެ ކުރީރޭ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ޗެނަލް ވަންގެ ކެމެރާމަނަކު ހައްޔަރު ކޮށް ކޯޓަށް ޙާިރު ކޮށްފައެވެ.

އަދި ފަސް ދުވަހަށް ކްރިމިިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

3 ޚިޔާލު

  1. އަދުލުވެރިކަން ނެއްވަރު ބައްލަވާ ބަލަ މިސްރުކާރުގެ ފަސާދަޔާއި ބޭއިންސާފު މިމީހުން ޖީބު މުއްސަދިކުރަން ވީމަ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުކޮށް ޓެކުސް ނަގައިގެން މުއްސަދިވެ ރައްޔިތުންގެ ރުޅިޔާއި ތާޢީދު ކުޑަވުމުން އަގުދައްކޮށް ޓެކުސް ކުޑައެބަކުރޭ، މިޔަކަށްވުރެ ފަސާދަ ބޮޑުކަމެއް އޮންނާނެތޯ މީހުންގެ މުދާ ހީލަތާއި މަކަރުން ޢަސްބުން ފޭރެނީ ނުންތޯ؟ މިވަރުންވެސް މަނިކުފާނަށް ހަމަ ފަސާދައެއް ނުފެނޭތޯ؟ ބައްލަވާ ސަމާވީ ހުރިހާ ދިންތަކުގައިވެސް މުދަލަކީ ހުރުމަތް ތެރިއެއްޗެއްނުންތޯ؟

  2. ތިމަޖިލިހުން ކަމެއް ފާހެއްކޮށެއް ނުދޭނެ 40 މީހުންްގެ ކުޑަ މާރުކޭޓެއް، އެތާ ގޮޅިތަކުގައި އެތިއްބަވާ 40 ސޭލްމަނުން ހިލާ ތިކަމެއް ކޮށެއް ނުދޭނެ، އެމީހުން ބުނާނީވެސް އޭނާހައްޔަރުކުރީ ރަގަޅަަށޭ، ކުރީ ދެމެމަބަރުންވެސް ހަޔަރު ކުރީ ހަމަރަގަޅަށް ކަމަށްނުންތޯ އެމީހުން ނިންމީވެސް!

  3. މިފަހުގެ ތާރީހުގައި ދިވެހިން އެކުވެރި ކުރުވި ހިއްވަރުގަދަ ހައްޤުބަސް ބުނަންކެރޭ މަޝްވަރާކުރަން ކެރުނު ހަމައެކި ފަހުލަވާނަކީ ޝޭހު އިމުރާން، ޕީޕީެމްގެ މެމްބަރުންވެސް އެކުވެރިވާން އެބަޖެހޭ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *