ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ޤައުމު: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ތިމާއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ޤައުމު ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ މޭޖަރ ޖެނެރަލް ރިޓަޔަރޑް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ސްކޫލް ތަކުގައި މެރިން ސައިންސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރައްވައިގެން ކ. ހުރާގައި ބޭއްވި ފިޝް ކޭމްޕްގެ، 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، ަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ތަޢުލީމީ ދަޢުރުގައި އުގެނެވޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާ ކަމަށާއި، ތިމާއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ޤައުމު ކަމަށެވެ.

އަދި ޤައުމީ ރޫޙު ގައި ޖިންސް ގެ ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އެއްބައެއްވަންތަ ކަމުގައި ދެމިތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި

4 ޚިޔާލު

  1. އަބަދުވެސް އެންނެ މުހިއްމު އެއްޗަކަށް ވާންވާނީ ދީން. ދެން އުއްމަތް ގައުމު، ގަބީލާ މިއެއްޗެއް ނާންނާނެ އެއްވެސް ތަރުތީބެއްގަ.

  2. އިންސާނީ މުޖުތަމައު ތަކަކީ މަދަނީ މުޖުތަމައުތަކެއް ކޮންމެ މީހަކީ އަނެކާޔަށް ބޭނުން މީހެއް، ތިމާއެކަނި ދުނިޔެއަކު ނުއުޅެވޭނެ، އިންސާނީ މުޖުތަމައުގައި ހިދުމަތް ކުރާނެ އެކި ފަންނުގެ މީހުން ތިބެންޖެހޭ އެހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް މުހިންމު މީހުން، އެކުވެރިކަމާއި ލޯބި އިހުތިރާމް ނެތިއްޖެނަމަ އިޤުތިސާދުވެސް ހަލާކުވާނެ ވިޔަފާރިއެއްވެސް ކުރިޔެއްނާރާނެ، ނިކަން ބައްލަވާ ކުޑަމިސާލެއްގެ ގޮތުން މިއަދު ރެޑްވޭވް ފިހާރަތަކަށް ވަންނަ މީހުން މަދުވެއްޖެ އެހެންވާންޖެހުނީ ކީއްވެތޯ؟

  3. މުޅި މިރާއްޖެ އެކުއެކީ އެކަށް ތަރައްޤީ ވުމަކީ އަޅުގަންޑު ވަރަށް އުފާވާކަމެއް، ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ދުއިސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ވޯޓް ހޯދަން ބަންދަރު ހެދުމަށްވުރެން އާބާދީ ބޮޑެތި ބިޔަ ރައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަގަޅު ކުރުމަށްްޓަކައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓް ކުރުން މާރަގަޅުވާނެ! އޭރުން އާބާދީ އެއްފަސްވެ ކުދި ރައްތަކުން ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ، އެކުދިރައްތަށް ސިނާއީ ބޭނުން ތަކަށް ބޭނުންކުރެވި ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު އިތުރުވާނެ!

  4. ތަނެއް އަމާންވާނީ އެތަނެއްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ވަރުގަދަވެ އިލްމީގޮތުން ހޭލުންތެރި ޤާބިލް މުޖުތަމައެއް އުފެދިގެން، ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހުރި ބާތަށް ހިމަކޮށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިއަންނަ ލާތަރުބިއްޔަތު ކުދިން ހިފެހެއްޓި ގެން އަދި އެކުދިންނަކީވެސް ކޮންމެސް މަސައްކަތެއްގައި މަޝްޢޫލުކުރެވި އާއިލާއަށާއި ޤައުމަށް ފައިދާކުރާ ކުދިބަޔަކަށް ހެދިޖެއްނަމަ، ފުލުހުން ކުއްވެރިންފަހަތުން ދުވާނެ ކުއްވެރިން މިތާކު ނުއުފެދޭނެ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *