ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް: ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ

ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް ކަމަށް ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ބިން އިބްރާހިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޝައިޙް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެޓްވީޓުގައި ޝައިޙް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހެޔޮކަމެއްގެ ޒައްރެއްގެ މިންވަރުވެސް ކޮށްފި މީހާއަށް، ޤިޔާމަތް ދުވަހު އޭގެ ފައިދާ ފެންނާނެކަމަށެވެ.

އަދި ނުބައިކަމެއް ކުރަން އުޅެފައި އެކަން ހުއްޓައިލިޔަސް އެވެސް ހެޔޮކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ޓްވީޓް ނިންމަވައިލަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނިޒާމްގެ އޯގާތެރިވާހަކައެވެ. އަދި އިސްލާމްދީން މުހިންމުވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *