ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަނގަޅު ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ޙާސިލެއްނުވޭ: މުފްތީ މެންކު

ރަނގަޅު ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ޙާސިލްނުވާނެ ކަމަށް މުފްތީ އިސްމާޢިލް މެންކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މުފްތީ ކުރެއްވެވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިޓްވީޓްގައި މުފްތީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަންކަން ފަސޭހަކޮށް ޙާސިލް ނުވާކަމަށެވެ. އެކަންކަން ޙާސިލް ވުމަށް ނަގާ ވަގުތަކީ ހިތްދަތި ދަތި ވަގުތު ތަކަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ﷲއަށް ވަކީލުކޮށް އެ ވަގުތުތަށް ތަހައްމަލު ކުރާށެވެ.

ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ދަތިކަމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ މަޤްސަދު ޙާސިލް ކުރުމާއި ގާތަށް ގެންގޮސްދެއެވެ. ޢާންމުކޮށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުން ޙާސިލް ވުމުގެ ކުރިން ދަތިކަމާއި ތަދުކަން ތަޖުރިބާ ކުރަންޖެހެއެވެ. ވަކީލު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭށެވެ. މިޓްވީޓް ނިންމަވާލައިފައިވަނީ މިހެނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *