ދީން

ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރުކުރުމަށް ދަސްކުރާށެ: މުފްތީ މެންކް

ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް މުފްތީ މެންކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކު މިހެން ވިދާޅުވީ މެންކު ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައެވެ.

މިޓްވީޓްގައި ވަނީ ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ދަސްކުރުމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިޒާރު ކުރަންވީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުމާއި ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު ނޫންކަމަށެވެ.

އަދި ތިމާގެ އެކުވެރިންނަށް ﷲ ހެޔޮގޮތް މެދުވެރިވެ ރަނގަޅު ކަންކަން ދިމާވުމުން ތިބާވެސް އެކަމާއި އުފާކުރާށެވެ. އެއެކުވެރިންނަށް ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރާށެވެ. އޭރުން ތިބާގެ ވެރި އިލާހް ތިބާއަށް ވެސް އެފަދަ ނިޢުމަތް ތަކުން ނިޢްމަތް ދެއްވާނެ ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ތިބާގެ ފުރުޞަތުވެސް އަންނާނެއެވެ. "އަހަރެންގެ ފުރުޞަތަށް އެފުރުޞަތު ނުވިޔަސް އަހުރެން އެކަމާއި ނަފްރަތު ނުވަމެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އަހަރެން ކެތްތެރިކަމާއި އެކު އިންތިޒާރު ކުރީމެވެ." ތިބާގެ ޙަޔާތުގެ ޤާއިދާއަކަށް މިޤާއިދާ ހެދުމަށް ވެސް މުފްތީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން