ޞިއްޙަތު

ކަށިކޭލުން ލިބޭ ސިއްޚީ ފައިދާތައް

ކަށިކެޔޮ ގަހުގައި އަޅާ މިމޭވާ ހުންނަނީ ދަޅިގަނޑެއްގައި ވަކަކާއި ވަކެއްޖެހި ފިތި ބާރުވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކަށިކޭލުގެ ދެބާވަތެއް ހެދެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކުދި ކަށިކެޔޮ އަދި ބޮޑު ކަށިކެޔޮ މި ދެބާވަތައް ކިޔާއިރު އަނެއްބައި ހިސާބުތަކުގައި ކުދި ކަށިކޭލަށް ބޯކެޔޮވެސް ކިޔާ އުޅެއެވެ. ދިވެހިން ކަށިކޭލުގައި ފަނި ގިރައިގެންނާއި ބޯހުނިލާ ބޯކޮށްގެންވެސް ބޭނުންކުރެއެވެ. އަދި ތުނިކޮށް ކޮށައިގެންނާއި ފެނުކަައްކާ މަޑުކޮށްގެންވެސް ކަށިކެޔޮ ބޭނުންކުރެއެވެ. ކަށިކޭލަކީ އެއިން ހަށިގަނޑަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ މޭވާގެ ބާވަތެކެވެ.

ޑރ އަބްދުލްއަޒީޒް ހަމީދު ސިއްޙަތު ބްލޮގްގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ކަށިކޭލަކީ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކަށާއި، ޖުޒާމް ބަލިފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި ކަށިކެޔޮ ބޭނުންކުރުމުން ހަކުރު ބަލިޖެހުން ދުރުކޮށްދީ، އަދި ހަކުރު ބަލީގެ އުދަގޫތައް ކުޑަކޮށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަށިކޭލު ފެން ރާއްޖެ ބަލީގެ އުދަނގޫ ހުންނަ މީހުންނަށް ދީއުޅުނު ކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަށިކޭލުން ކަށިވިދުރިއާއި ފާރުގަނޑު ފަސޭހަވުމަށާއި ހުންތިރިކުރުމަށް އެހީތެރި ވެއެވެ. އަދި ހަމުގެ މައްސަލަތަކާއި ބަނޑު ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއި މޭގެ ރިހުން ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

ކަށިކެޔޮގަހުގެ ފަތާއި މުލުންވެސް ފައިދާ

އެގޮތުން ކަށިކެޔޮ ގަހުގެ މުލުގައި އެކުލެވޭ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓްގެ މާއްދާގެ ސަބަބުން މުސްކުޅިވުން ލަސްކޮށްދީ، ކެންސަރުގެ ބާވަތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. އަދި ފުރަގަސްފަރާތު ބައްޔާއި ހަޖަމުކުރާ ނިޒާމާއި، ނޭވާލާ ނިޒާމްގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރުމަށް ކަށިކެޔޮ މުލުގައި އެކުލެވޭ ބައިތަައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށްވެއެވެ.

ކަށިކެޔޮ ފަތުގައި އެކުލެވޭ މާއްދާތަކުން އަރިދަފުސްރޯގާ، ހެޕަޓައިޓިސް، ކުޑަކަމުދާން އުދަގޫވުން، މުލިހި، ނޭވަޔަށް އުދަނގޫކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.