fbpx
ރިޕޯޓް

ތަކްފީރު ކުރުމުގެ ކުރިން...

ޝެޢިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ތަފްޞީލުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ: ނުބައިކޮށް ކަމެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ތަކްފީރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އެމީހަކަށް ޙައްޤު އަންގައި، އޮޅުން ފިލުވައި ...
ޞިއްޙަތު

ޕާކިންސަންސް

ޕާކިންސަންސް ޑިޒީޒަކީ އަރި އަރިއަށް ނުޖެހި ކޮއްޅަށް ހުރުން (ބެލެންސް) އަދި އަތް ފައި ސިކުނޑިއާއި ގުޅިލާމެހިގެން ހަރަކާތްކުރުމަށް (ކޯޑިނޭޝަނަށް) މަޑުމަޑުން ހުރަސްއަޅުވާ ނާރުގެ ބައްޔެކެވެ. ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ މައްސަލައެކެވެ. ސިކުނޑީގެ ...