fbpx
ރިޕޯޓް

ސުލްޠާން މުޙިއްޔުއްދީން، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޙުކުމްތައް ޤާއިމްކުރެއްވުން

އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ މުހައްމަދު ތަކުރުފާނު ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް 114 އަހަރު ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމަށް ކުޑަ މުޙައްމަދު ރަސްގެފާނު އިސްކުރެވުނެވެ. މިރަސްގެފާނުގެ ތުއްޕުޅުކަމުން ވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ...
ރިޕޯޓް

ޑިޕްރެޝަން

ޑިޕްރެޝަންއަކީ ނުވަތަ މާޔޫސް ބައްޔަކީ ކަންކަން ކުރުމުގެ މޫޑު ނެތުމާ، ތިމާގެ ވިސްނުމާ ފިކުރާ އިޙްސާސްތަކާ އަދި ޖިސްމާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމުން ދުރުވާކަމެކެވެ. މިބަލީގައި ދެރަވުމާ، މާޔޫސްކަމާ، ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމާ، ...
ދީނީ ލިޔުން

އޭ މުސީބާތް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހާއެވެ. ތިބާ އައްޔޫބްގެފާނު ފަދައިން ވާށެވެ!…3

އައްޔޫބްގެފާނު ހަޔާތުގެ ޚުލާޞާ: އިބްން އަސާކިރު ރިވާކުރެއްވިއެވެ: . "އައްޔޫބުގެފާނަކީ އެކިވައްތަރުގެ ގިނަގުނަ މުދާ ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭކަލެކެވެ. އަޅުންނާއި، ކަންބަޅިއާއި، ހަރާންގެ ތަނަވަސްވެގެންވާ ބިންތަކާއި އަދި ގިނަވެގެންވާ ދަރިންތަކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

އޭ މުސީބާތް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހާއެވެ. ތިބާ އައްޔޫބްގެފާނު ފަދައިން ވާށެވެ!...2

އައްޔޫބްގެފާނުގެ ދަރިން ނެތިކުރެއްވުން: އިބިލީސްއަށް މިކަން ފެނުމުން، ދީއްލިގެން ގޮސް ދެފުށުންއެޅުނެވެ. ދެން އެކަލޭގެ، ﷲ އަށް ދެންނެވިއެވެ. " ތިމަން އައްޔޫބްގެފާނުގެ ހުރިހާ މުދަލެއް ނެތިކޮށްފިމެ، އެހެން ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު ...
ވާހަކަ

އޭ މުސީބާތް ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހާއެވެ. ތިބާ އައްޔޫބްގެފާނު ފަދައިން ވާށެވެ!.... 1

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އައްޔޫބްގެ ފާނަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާ ވަޙީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ: "ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލޭގެފާނީ ކެތްތެރިޔަކު ކަމުގައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ ދެކެވޮޑިގެންވީމެވެ. އެއަޅާގެ ރަނގަޅުކަމާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެކަލޭގެފާނީ، ގިނަގިނައިން ތަވްބާ ވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެކެވެ."   ...
ހަރޕުސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ތުންފަތް
ވާހަކަ

ދިވެހި ތާރީޚުން: މީހުންގެ އަނބިން ގާތަށް ވަންނަމުން ދުވި މީހެއް!

ހިޖުރީ ގޮތުން 1098 ވަނަ އަހަރު ހިސާބުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ކަންތައްތަށް ހިނގަމުންދިޔައީ އެނދި މަރިޔަނބު ނަމަކަށް ކިޔުނު ފާސިގު އަންހެނެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އެވެ. އެކަމަނާގެ އެއްބަނޑު މީހުން ރަށުތެރޭގެ ...
ވާހަކަ

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ހިތްވަރުއެލުވައިނުލާށެވެ.

އެއް ދުވަހަކު ދެމަފިރިއަކު ކައިރީގައި އޮތް  ކުޑަ ރަށަކަށް ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ދާންތައްޔާރުވި އެވެ.  ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބޮއްކުރައަކަށް އަރުވައި އަނބިމީހާ އެއަށް ލުމަށްފަހު، ފިރިމީހާ އަރައި ފަލިޖަހަންފެށި އެވެ. ރަށުގެ ...
އޭޝިއާ

އަފްޤާނިސްތާންގައި އެމެރިކާ ސިފައިން 2014 ގެ އިތުރަށް ތިބުމާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމެރިކާ ސިފައިން 2014 ގެ އިތުރަށް އަފްޤާނިސްތާންގައި ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މަގު ތަކުގައި އަފްޤާނިސްތާނުގެ ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލާފި އެވެ.   މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ދާއިމީ އަސްކަރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ ކުތުބުޚާނާތަކަށް ޝައިޚް ފައްޔާޟް ތައްޔާރު ކުރެއްވި ބުޚާރީގެ ތަރުޖަމާގެ ކޮޕީތަކެއް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އައްޝައިޚް ފައްޔާޟް ޢަލީ މަނިކު ތައްޔާރުކުރެއްވި އެންމެ ފަހުގެ ފޮތުގެ ކޮޕީތަކެއް މިއަދު އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުތުބުޚާނާ ތަކަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ. ކުތުބުޚާނާތަކާ ...
ރިޕޯޓް

އެންމެ ޙިކުމަތްތެރި ބަސްފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން....

އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބަސްބުނާނަމަ، ގާތްތިމާގެ މީހަކާ މެދުގައި ނަމަވެސް، عدل އަށް (ތެދަށް) ބުނާށެވެ! ( އަލް އަންޢާމް 6:152) އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން ވާގިހޯދާށެވެ! ( އަލް ބަޤަރަ ...
ރިޕޯޓް

އޮރިޔާންކަން

  އޮރިޔާންކަން(pornography)  އަކީ ފޮތެއް ނުވަތަ ފިލްމެއް އަދި އެނޫން ވެސްގޮތަކަށް, ހެދުން ނުލައި ތިބޭމީހުނާއި ޖިންސީގުޅުމުގެ ހަރަކާތްތައް ސިފަކޮށްދީ ބަޔާން ކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ މަޤުޞަދަކީ ޖިންސީ ޖަޒުބާތުގެ ހުޅުފެޅުވުމެވެ. ދުނިޔޭގެ ...
ރިޕޯޓް

ވޮލަންޓިއަރުންނާމެދު ސަމާލުވެލައްވާ!

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުން ނުވަތަ ވޮލެންޓިއަރ ކުރުމަކީ ވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ޖަމާއަތަކުން މުޖުތަމަޢުގެ ހައްގުގައި އެއްވެސް އަގަކާއި ނުލައި ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމެވެ. ދީލަތި ކަމާއި އެކު މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ...