fbpx

ދުނިޔެ

Arabinnai Muslimunnai Ehenihen Aqaliyyathuthah Tel Avivah Vanun Manaa Kuran Netanyahuge Dhari Govaalaifi

ޢަރަބިންނާއި މުސްލިމުންނާއި އެހެނިހެން އަޤައްލިއްޔާތުތައް ތިލް އަވިވަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނަތަންޔާހޫގެ ދަރި ގޮވާލައިފި

ޢަރަބިންނާއި މުސްލިމުންނާއި އެހެނިހެން އަޤައްލިއްޔާތުތައް ތިލް އަވިވަން ނެރެ، އެތަނަށް ވަނުން މަނާކުރަން ނަތަންޔާހޫގެ ދަރި ގޮވާލައިފިއެވެ. ތިލް އަވިވަކީ އިސްރާއީލުގެ ދައުލަތުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Arabinge Thereyga Huri Israelaai Idhikolhu Ehem Fahuge Leaderaky Mursi: Netanyahuge Auwaanu

ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައި ހުރި، އިސްރާއީލާއި އިދިކޮޅު އެއްމެ ފަހު ލީޑަރަކީ މުރްސީ: ނަތަންޔާހޫގެ އަޢުވާން

ޞައްދާމް ޙުސައިންނަށް ފަހު ޢަރަބީންގެ ތެރޭގައިހުރި އެއްމެ ފަހު އިސްރާއީލާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ މިޞްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުރްސީކަމަށް ނަތަންޔާހޫގެ އަޢުވާނެއްކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Umrage Alhukan Kuriah Gendhevumah taka Saudi Arabia in Baiboavun Control Kurehvumah Planeh Thayyaru Kuravvany

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބައިބޯވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރެއްވުމަށް މަގުޗާޓެއް ތައްޔާރު ކުރައްވަނީ

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކައި، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން ބައިބޯވުން ކޮންޓްރޯލު ކުރެއްވުމަށް މަގުޗާޓެއް ތައްޔާރު ކުރައްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށް ޢަރަބި ނޫސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Urdhunge Abdhullah Rasgefaanu israelge Bodu Vazeeruge Phone Call akah Jawab Dhehvan Dhekolhu Hahdhavaifi

އުރްދުންގެ ޢަބްދު ﷲ ރަސްގެފާނު އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފޯނު ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

އުރްދުންގެ ޢަބްދު ﷲ ރަސްގެފާނު އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފޯނު ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ނޫސް އެޖޭންސީއެއް ކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falastheenuge rayyithaku Eynage Ukhthuge Kaivenyah Dhiya Magumathyga Avahaara Kohlaifi

ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތަކު އޭނާގެ އުޚްތުގެ ކައިވެންޏަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަވަހާރަކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތަކު އޭނާގެ އުޚްތުގެ ކައިވެންޏަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި އަވަހާރަ ކޮށްލައިފިއެވެ. ޢުމުރުން އެއްމެ 27 އަހަރުގެ ފަލަސްޠީނުގެ މުވާޠިނެއް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Falatheenuge Activist Rifka El Kurd 103 Aharufulhuga Avahaara Vejje

ފަލަސްޠިނުގެ އެކްޓިވިސްޓު، ރިފްޤާ އަލްކުރްދު 103 އަހަރުފުޅުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަޤުތެއްގައި، ފަލަސްޠީނުގެ އެކްޓިވިސްޓެއްކަމަށްވާ ރިފްޤާ އަލްކުރްދު، 103 އަހަރުފުޅުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އުއްމު ނަބީލްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް ...
އަރަބިދުނިޔެ
George Floyd ge Maraai Eku Medhu Irumathyga Kurevunu Ihthijaajthah

ޖޯޖް ފްލޮޔިޑުގެ މަރާއި ވިދިގެން މެދު އިރުމަތީގައި ކުރެވުނު އިޙްތިޖާޖުތައް

އެމެރިކާގެ ފުލުހުން އެޤައުމުގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. އެމެރިކާގެ ނެޝަނަލް އެކަޑަމީ އޮފް ސައިންސަސް އިން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Madhu Adhadhegge Hajjaajeenna Eku Hajjuge Alhukan Kuriah

މަދު ޢަދަދެއްގެ ޙައްޖާޖީންނާއި އެކު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށް

މިއަހަރު، ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ތެރޭގައި ތިބި، އެކިޤައުމުތަކުގެ މަދު ޢަދަދެއްގެ ޙައްޖާޖީންނާއިއެކު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިއަށްދާނޭ ކަމަށް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއިން އިޢުލާން ...
އަރަބިދުނިޔެ
Wisconsinge Muslim Dhaaeen Naslee Thafaathu Kurunthakai Medhu Dheenee Nazarakun Vahakafulhu Dhakkavaifi

ވިސްކޮންސިންގެ މުސްލިމް ދާޢީން ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި މެދު ދީނީ ނަޡަރަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

އެމެރިކާގެ ވިސްކޮންސިންގެ މުސްލިމް ދާޢީން، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް ދީނީ ނަޡަރަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. މިދުވަސްކޮޅު އެމެރިކާގައި، އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެއްމެ ...
އެމެރިކާ
Israelun Ehme Furathamaves Beynun Kurany Nurakkatheri Hathiyaru: UN

އިސްރާއީލުން އެއްމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންކުރަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު: އދ

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠިނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅަށް އެއްމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންކުރަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުކަމަށް އދ އިން ބުނެފިއެވެ. އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Islamy Iqthisadhy Nizaamuge Alyga Mi Dhuniye Iqthisadhy Adigandakun Salamaiy Kurevidhaane Erdogan

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ ނިޡާމުގެ އަލީގައި މިދުނިޔެ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަނޑަކުން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ: އުރްދުޣާން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދީ ނިޡާމުގެ އަލީގައި މިދުނިޔެ އިޤްތިޞާދީ އަޑިގަނޑަކުން ސަލާމަތްކުރެވިދާނެ ކަމަށް އުރްދުޣާން ވިދާލުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާން މިހެން ...
އޭޝިއާ
Isvedhiya Hafthage Falastheenuge Hukuru Khutbah; Ley Ohoruvumuge Haram Kamai Medhu

އިސްވެދިޔަ ހަފްތާގެ ފަލަސްޠީނުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާ: ލޭ އޮހޮރުވުމުގެ ޙަރާމްކަމާއިމެދު

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުކޮށް، ލޭއޮރުވާ، ޒަޚަމްކުރާ ވާހަކަ އަކީ އާ ވާހަކައެއްނޫނެވެ. ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު އިވިގެން ދިޔައީ އިސްރާއީލުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Kithamme Hidhathi Adhi Kan Bodu Vefaivaa Haalathugai Ves Aailaa Ah Loabi Dhinumugai Ihumaalu Nuvaasheve

ކިތަންމެ ހިތްދަތި އަދި ކަންބޮޑުވެފައިވާ ހާލަތުގައި ވެސް ޢާއިލާއަށް ލޯބި ދިނުމުގައި އިހުމާލުނުވޭ: މުފްތީ މެންކް

ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ހިތްދަތި ވެފައިވާ ހާލަތުގައި ވެސް ޢާއިލާއަށް ލޯބި ދިނުމުގައި އިހުމާލު ނުވުމަށް މުފްތީ މެންކް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވި ...
ދަރުސް ޚަބަރު

Posts navigation