fbpx

ދުނިޔެ

Indiaga Hayyaru Kurevunu Muslim Doctorah Jaluga Thalhaa Aniya Kurevifavey: AlJazeera

އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި ތަޅާ އަނިޔާކުރެވިފައިވޭ: އަލްޖަޒީރާ

މުސްލިމުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް އަޑުއުފުއްލެވުމުން އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރެވުނުކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ. މިސްޕްޓެމްބަރު ...
އޭޝިއާ
17 Aharah Fahu Americage Federal Sarukaarun Maruge Hukum Thanfeezu Koffi

17 އަހަރަށްފަހު އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުން މަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްފި

17 އަހަރަށްފަހު އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުން މަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ތަންފީޒު ކުރެވުނު މަރުގެ ޙުކުމަކީ 2003 ...
އެމެރިކާ
Israelun Falastheenuge Covid 19 ah Test Kura Markazeh Bimaa Hama Koffi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހުރި ކޮރޯނާ ވައިރަސަށް ޓެސްޓު ކުރާ މަރުކަޒެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހުރި ކޮރޯނާ ވައިރަސަށް ޓެސްޓު ކުރާ މަރުކަަޒެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފިއެވެ. ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi Arabiaga Gelligen Hoadhamun Dhiya Myhaku Sajidhaiaga Avahaaravefa Ohva Fenijje

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ގެޒެޓުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރިޕޯޓު ކުރައްވާފައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Mashooru Qari Abdhullah Basfaraai Sheikh Saud AlFunaisaan Hayyaru Koffi

މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚު ޢަބްދު ﷲ ބަޞްފަރާއި އައްޝައިޚު ސުޢޫދު އަލްފުނައިސާން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން މަޝްހޫރު ޤާރީ އައްޝައިޚު ޢަބްދު ﷲ ބަޞްފަރާއި ފަޟީލަތުއްޝައިޚު އައްދުކްތޫރު އަލްފުނައިސާން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިކަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ...
އަރަބިދުނިޔެ

‎އޯއައިސީގެ އިސްލާމިކް އިންސައިކްލޮޕީޑިއާ ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ނިންމައިފި

އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) އިން އެކުލަވައިލާ އިސްލާމިކް އެންސައިކްލޮޕީޑިއާ އޮފް ޓޮލަރެންސްގެ މަސައްކަތް ނިންމަވައި މިއަދު އޯއައިސީގެ ދެކެރެޓޭރިއޭޓާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Jaluga Huri Falastheenuge Kudakujjaku Covid 19 ah Positive Vejje

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ކޯވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވުވެއްޖެއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޑިފެންސް ފޯ ޗިލްޑްރަން އިންޓަނޭޝަނަލް-ޕެލަސްޓައިނު (ޑީސީއައިޕީ) އިން ވިދާޅުވެފައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Lebanon ga Kurevey Muzahara thah; Baarugadha Govumuge Zimma Ufulan Jeheyny Sarukaarun

ލުބްނާނުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތައް؛ ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުން

ބައިރޫތުގެ ބަނދަރުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނެ ލުބްނާނުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. މި އޮގަސްޓު މަހުގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Lebanonah Ehytherivumah IAC in Raajjeyga Relief Campaigneh Fashaifi

ލުބްނާނަށް އެހީތެރިވުމަށް އައިއޭސީއިން ރާއްޖޭގައި ރިލީފް ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ލުބްނާނުގެ ބައިރޫތުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައިއޭސީ) އިން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އައިއޭސީއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhivehin Vany Lebanon aa Eky: Raees Salih

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނާއި އެކު: ރައީސް ޞާލިޙު

ދިވެހިންވަނީ ލުބްނާނުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލުބުނާނުގެ ބައިރޫތުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުމާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Lebanonge Veri Rah Beirut ga Baarugadha Govumeh Govaifi

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ބައިރޫތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވައިފި

ލުބްނާނުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައިވާ ބައިރޫތުގެ ގުދަނެއްގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއް ގޮވާ، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޒަޚަމު ވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ވަޤުތެއްގައި ލުބްނާނުގެ މައި ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge TV Presenteraku Falastheenuge Kuda Badhawy Kuhjakah Hajoo Jahaifi

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ބަދަވީ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފި

އިސްރާއީލުގެ ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރަކު ފަލަސްޠީނުގެ ބަދަވީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހަޖޫ ޖަހައިފިއެވެ. ޒަމާނީ މީސްމީޑިޔާގެ އެއް އޮޅިކަމަށްވާ ޓިކްޓޮކުގައި ފެތުރުނު އެއް ވީޑިޔޯއެއްގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation