fbpx

ދުނިޔެ

Israelun Masjidhul Aqsa ga Loud Speaker Harukoffi

އިސްރާއީލުން މަސްޖިދުލް އަޤްޞާގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން އަލްމަސްޖުދުލް އަޤްޞާގެ އުތުރު އަދި ހުޅަނގު ފާރުތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކޮށްފިއެވެ. މެދުއިރުމަތީގެ ޚަބަރު އޭޖެންސީތަކުން ލިޔުއްވާ ގޮތުގައި އިސްތިޢުމާރު ...
އަރަބިދުނިޔެ

ބޭރޫޠުގެ ގޮވުމާއި އެކު ކޮންމެ 4 ކުއްޖަކުން 1 ކުއްޖަކަށް ސްކޫލަށް ދިޔުމުން މަޙްރޫމްވެފައި

ލުބުނާނުގެ ބޭރޫޠުގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގައި، ގިނަ ތަންތަނަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާއިރު، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސްކޫލުތަކަށްވެސް ވަނީ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ. މި ގޮތުން، ...
އަރަބިދުނިޔެ

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމޭނިއާއި ދެމެދު ހަނގުރާމަ ފަށައިފިއެވެ. މިދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަނގުރާމަ ފަށައިފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިހަނގުރާމައަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ޒަމާންވީ ...
ދުނިޔެ
jalan palastine

"ޖަލަން ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި މަގެއް ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި "ޖަލަން ފަލަސްތީން"ގެ ނަމުގައި މަގެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިމަގު ހުޅުވާދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މެދުގައި މި މަގު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ ...
އޭޝިއާ
Hamas aai Fatah in 6 Mas Therey Inthikhaabu Beyhvevumah Hama Jahsavaifi

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

ޙަމާސް އާއި ފަތަޙް އިން 6 މަސް ތެރޭ އިންތިޚާބު ބޭއްވެވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ފަލަސްޠީނުގެ އެމްބަސީގައި ބޭއްވުނު ޕްރެސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
German Vilaathuge Miskithehge Adu Kandaidhinumah Edhi Hushaelhi Massala Muslimunna Ekkolhah Nimijje

ޖަރުމަނުގެ މިސްކިތެއްގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ މިސްކިތެއްގެ ބަންގީގެ އަޑު ކަނޑައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަ މުސްލިމުންނާއި އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޯތު ރައިން-ވެސްޓްފާލިއާގެ އޮއިރް-އާރކެންޝްވިކް ...
ދުނިޔެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

މިޞްރުގައި ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް، އެ ޤައުމުގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ހަވާލާދީ، ބުނެފިއެވެ. އެއްވެފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލާފައިވަނީ މިޞްރުގެ ރައީސް ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israel Sifain Falastheenuge Muskulhiegge Karah Erumun Azharun Ekan Kuhverikoffi

އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން މިޞްރުގެ އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ކަރަށް އެރުމުން އަޒްހަރުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ. މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު އަލްއަޒްހަރުއްޝަރީފުގެ ރަސްމީ މީސްމީޑިޔާ ޞަފްޙާތަކުގައި ...
އަރަބިދުނިޔެ
Israelge Sifainge Myhaku falastheenuge Umurun DHuvasvy Muskulhiehge Karumathy Kakoo Jehi Video eh Aammu Vehje

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު، ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ގައިމަތީ ކަކޫޖެހި ވީޑިޔޯއެއް ޢާއްމުވެއްޖެ

އިސްރާއީލުގެ ސިފައިންގެ މީހަކު، ފަލަސްޠީނުގެ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްކުޅިއެއްގެ ގައިމަތީ ކަކޫޖެހި ވީޑިޔޯއެއް ޢާއްމުވެއްޖެއެވެ. ގިނަ ނޫސްތަކުގައި، އަދި މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ މިވީޑިޔޯއަކީ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Indiaga Hayyaru Kurevunu Muslim Doctorah Jaluga Thalhaa Aniya Kurevifavey: AlJazeera

އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި ތަޅާ އަނިޔާކުރެވިފައިވޭ: އަލްޖަޒީރާ

މުސްލިމުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އިދިކޮޅަށް އަޑުއުފުއްލެވުމުން އިންޑިޔާގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މުސްލިމު ޑޮކްޓަރަށް ޖަލުގައި އަނިޔާކުރެވުނުކަމަށް އަލްޖަޒީރާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ. މިސްޕްޓެމްބަރު ...
އޭޝިއާ
17 Aharah Fahu Americage Federal Sarukaarun Maruge Hukum Thanfeezu Koffi

17 އަހަރަށްފަހު އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުން މަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްފި

17 އަހަރަށްފަހު އެމެރިކާގެ ފެޑެރަލް ސަރުކާރުން މަރުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ތަންފީޒު ކުރެވުނު މަރުގެ ޙުކުމަކީ 2003 ...
އެމެރިކާ
Israelun Falastheenuge Covid 19 ah Test Kura Markazeh Bimaa Hama Koffi

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހުރި ކޮރޯނާ ވައިރަސަށް ޓެސްޓު ކުރާ މަރުކަޒެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހުރި ކޮރޯނާ ވައިރަސަށް ޓެސްޓު ކުރާ މަރުކަަޒެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލައިފިއެވެ. ޢަރަބި ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައް ފަތުރާ ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ
Saudi Arabiaga Gelligen Hoadhamun Dhiya Myhaku Sajidhaiaga Avahaaravefa Ohva Fenijje

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މީހާ ސަޖިދައިގައި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ސަޢުދީ ގެޒެޓުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރިޕޯޓު ކުރައްވާފައިވާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

Posts navigation