fbpx

ދަރުސް ޚަބަރު

Sihuru Jehidhaane Kamah Rakkatheri Kamuge Fiyavalhu Elhun Muhimmu: Sheikh Thayyib (2 Vana Bai)

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް ޠައްޔިބު

ސިހުރު ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޠައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ހޭދަ ކުރެވޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathyga Heydha Kureveytho Balan Jehey: Sheikh Shamoon

މުއުމިނުން ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

މުއުމިނުންތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ފަރާތުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދުއްތުރާތައް އައި ކަމުގައި ވިޔަސް ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Emyhegge Umuru Heyo Gothuga Heydha Koffi Kamuga Vaanama Ufalaa Hih Hama Jehun Libeyne: Sheikh Ibrahim Rasheedh

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް

އެމީހެއްގެ ޢުމުރު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހޭދަ ކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ އުފަލާ ހިތް ހަމަ ޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް ރަޝީދް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ: މުފްތީ މެންކް

ﷲ ތަޢާލާއަށްޓަކައި ކުރާ އެއްވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ގެއްލިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Kaivaeni Roolhifai Thibi Anhenunna Kaiveni Kurumakee Gina Guna Savaabu Dhevvane Kameh: Mufthi Menk

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

ކައިވެނި ރޫޅިފައި ތިބި އަންހެނުންނާއި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގިނަގުނަ ޘަވާބު ދެއްވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Kan Kan Emme Furihama Nuvumuge Shakuvaa Hithuga Onna Myhakah Dhuvahaku Ves Hih Hama Jehumeh Nulibeyne: Mufthi Menk

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: މުފްތީ މެންކް

ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ޝަކުވާ ހިތުގައި އޮންނަ މީހަަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Allah Thalaa Ah Takaa Kuraa Evves Kameh Gelligen Nudhaane: Mufthi Menk

ތިބާގެ ކިބައިން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިސްނާލާ: މުފްތީ މެންކް

ތިބާގެ ކިބައިން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކާއި މެދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވިސްނާލުމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zuvaan Dhuvas Varu Heyo Amalu Kurun Mathee Dhemi Hurumah Masakkai Kurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Shamoon

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް ޝަމްޢޫން

ޒުވާން ދުވަސްވަރު ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޝަމްޢޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Kithamme Bodu Bayyeh Jehunu Namaves Kanbodu Vumuge Evves Beynumeh Neii: Mufthi Menk

ކިތަންމެ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހުނު ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް: މުފްތީ މެންކް

ކިތަންމެ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހުނު ނަމަވެސް ކަންބޮޑުވުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Jamiyyath Salafge Faraathun Namadhu Kura Goiy Dhahkuvaidhey Mulhin Aa Series eh

ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ފަރާތުން ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މުޅިން އާ ސިލްސިލާއެއް

ނަމާދު ކުރާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ މުޅިން އާ ސިލްސިލާ ވީޑިޔޯތަކެއް ނެރުއްވުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ރަސްމީ ސައިޓާއި، އަދި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Dhemafirin Ekaku Anekakah Loabin Basbunumaa Thaureef Kurumakee Ves Alhukameh: Mufthi Menk

ދެމަފިރިިން އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިން ބަސްބުނުމާއި ތަޢުރީފު ކުރުމަކީވެސް އަޅުކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް ލޯބިން ބަސްބުނުމާއި ތަޢުރީފު ކުރުމަކީވެސް އަޅުކަމެއް ކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ ޢިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation