fbpx

ދަރުސް ޚަބަރު

Nafsaanee Balimadu Kamegge Thereyga Insaanaa Hunna Vaguthakee Shaithaanaa Ge Nufooz Emyhegge Machah Emme Gadha Vaane Vaguthu: Sheikh Rimaz

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާ ހުންނަ ވަގުތަކީ ޝައިޠާނާގެ ނުފޫޒް އޭނާގެ މައްޗަށް އެންމެ ގަދަވާނެ ވަގުތު ކަމަށް އައްޝައިޚް އަހްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Keerithi Quran Kiyevumakee Alhukameh: Sheikh Ilyas Hussain

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން

  ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ އަޅުކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Heyo Amaluge Mathyga Saabithuve Hurumakee Varah Muhimmu Kameh: Sheikh Ibrahim Raafiu

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިއު

ހެޔޮ ޢަމަލުގެ މަތީގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Rasoola Dheke Loabi Vumakee Varah Mathiveri Vaajibeh: Sheikh Muhammed Haleem

ރަސޫލާދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް

ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ދެކެ ލޯބިވުމަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ވާޖިބެއް ކަމަށް އަޢްޝައިޚް މުހައްމަދު ޙަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޙް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Vaguthakee Alhugadumennah Dhevvaafai Vaa Varah Agu Bodu Niumatheh: Sheikh Thayyib

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމަތެއް: ޝެއިޚް ތައްޔިބް

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނިޢުމްތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ތައްޔިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ތައްޔިބު މިހެން ވިދާޅުވީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Alhugadumen Kairiah Maru Annan Dhen Allah Thaalaa Ah Alhukan Kurumugai Dhemi Hunnan Jehey: Sheikh Shihaam

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް ޝިހާމް

އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަށް މަރު އަންނަންދެން ﷲ ތަޢާލާއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގައި ދެމި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އައްޝެއިޚް ޝިހާމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Hidhaayai Libun Edhey Nama Allah Ge Hazrathuga Gina Ginain Dhannavan Jehey: Sheikh Imran

ހިދާޔަތްލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭ: ޝެއިޚް އިމްރާން

ހިދާޔަތް ލިބުން އެދޭނަމަ ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ގިނަގިނައިން ދަންނަވަން ޖެހޭކަމަށް ޝެއިޚް އިމްރާން މުހައްމަދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Zikuru Kurumaky Hurihaa Haalathegaa Ves Kurevi Dhaane Amaleh: Sheikh Ibraahim Raafiu

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް: ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު

ޒިކުރު ކުރުމަކީ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ކުރެވިދާނެ ޢަމަލެއް ކަމަށް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް ރާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ރާފިޢު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Heyo Kankamah Magu Dhehkumuge Sababun Eyge Dharuma E Magu Dhakka Myha ahves Libigen Dhey: Sheikh Shafeeu

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަރުމަ އެ މަގު ދައްކާ މީހާއަށްވެސް ލިބިގެންދޭ: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

ހެޔޮ ކަންކަމަށް މަގު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ އެހެޔޮ މަގު ދައްކާ މީހާއަށް ވެސް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Heyo Kan Kamugai Mudhaa Heydha Kurun: Sheikh Allaam

ހެޔޮ ކަންކަމުގައި މުދާ ހޭދަ ކުރުމަކީ މަރުވުމަށްފަހުވެސް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއް: ޝެއިޚް ޢައްލާމް

ހެޔޮ ކަންކަމުގައި މުދާ ހޭދަ ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ މަރުވުމަށް ފަހުވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޝެއިޚް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު
Thibaage Akhaage Kurimathyga Hinithun Vumaky Sadhaqathekeve Sheikh Nazih

ތިމާގެ މުސްލިމް އަޚާގެ ކުރިމަތީގައި ހިނިތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެއް: ޝެއިޚް ނާޒިހް

ތިމާގެ މުސްލިމް އަޚާގެ ކުރިމަތީގައި ހިނިތުންވުމަކީ ޞަދަޤާތެއްކަމަށް ޝެއިޚް އަހްމަދު ނާޒިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚް ނާޒިހް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލް ޤުލޫބި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭނެ ދެ ކަމެއް: މުފްތި މެންކް

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭނެ ދެކަމެއް ވާކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތަޢާލާއާއި ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ އެންމެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

Posts navigation