fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސްކޫލުތަކަށް 20،000 މުސްހަފު ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގައި ކީރިތި ގްރުއާން ކިޔެވުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 20،000 މުސްހަފު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މުސްހަފްތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދެއްވުމަށް ޙަސަން ކަލާމް އައްޔަންކޮށްފި

އިސްލާމިކް ކެޕިޓަލް މާރކެޓްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށް ޝަރީޢާ އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި، ކ.މާލެ، ގ.ގުޑްލައިފް ޙަސަން ކަލާމް ކެޕިޓަލް މާކެޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑްރަގް އެޖެންސީއަށް ދީނީ ފެސިލިޓޭޓަރަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ގުޅީފަޅުގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ޑްރަގް އޮފެންޑަރސް ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި ދީނީ ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފަކު ހޯދަން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އައްޑޫގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި 

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު އައްޑޫގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަކީ އިލްމުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް: މިނިސްޓްރީ

އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަކީ އިލްމުވެރިންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ މިޔުޒިކް އަޑުއަހާލައި، ހާސްކަމެއް ނެތި މަޖާ ކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާނެ މަރުކަޒެއް މާލޭގައި އެޅުމަށް ގޮވާލައި ...
ދުނިޔެ

ވެކްސިން ޖަހަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި 

ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ކްލިނިކްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިސްކިތްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަފްތާ ބަންދުގައި އެތައް ސަތޭކަ މުސްލިމުންނަށް މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން އިމާމުންނަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މިސްކިތްތަކުން އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަން ބާރުއަޅަން އިމާމުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުގައި މަޑުނުކުރަން އެދިއްޖެ

މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު އަމިއްލައަށް މުސައްލަ ގެންދިއުމަށާއި ނަމާދަށް ފަހުު މިސްކިތުގައި މަޑުނުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" މިހާރު ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. "ހުސްއެދުރުން ފޮތް 1" ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ މިފޮތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއެރޒް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ "ފަސޭހަ މުޤައްރަރު" ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ!

ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމަށް ޚާއްޞަ "ފަސޭހަ މުޤައްރަރު" މިހާރު ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ. "ފަސޭހަ މުޤައްރަރު" ގެ ނަމުގައި ނެރެފައިވާ މިފޮތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއެރޒް އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

2019 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވި: ބީއެމްއެލް

2019 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އައު ހެޑް ކުއާޓާޒް އެއް ހުޅުވައި، އަލަށް ތައާރަފްކުރެވުނު ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު އޭގެ ...
އަރަބިދުނިޔެ

މަދީނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ 85 ޕަސެންޓް ރަނގަޅުވެއްޖެ!

މަދީނާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ 85 ޕަސެންޓް ރަނގަޅުވެއްޖެކަމަށް ސައުދީއިން އާންމުކުރާ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ސައުދީ ގަޑިން ކޮންމެ ދުވަހަކު 3:30 ގައި އާންމު ކުރާ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާއި ނުލައި ނަމާދު ކުރުމަށް މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލައިފި

މިރޭގެ މަޣްރިބް ނަމާދަށްފަހު ޖަމާޢަތް ހެދުމަކާއި ނުލައި ނަމާދު ކުރުމަށް މާލެ ސަރައްދުގެ މިސްކިތްތައް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ. މާލެ ސަރައްހައްދުގައި ހިމެނޭ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތައް ...
އޭޝިއާ

މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޤައުމުގެ ޕްރައިމިނިސްޓަރު އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒުލްކިފީ މުޙައްމަދު ...

Posts navigation