fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އުމަރު ސީރީޒް ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްދޭން ފަށަނީ

މުސްލިމުންގެ ދެ ވަނަ ޚަލީފާ އުމަރު ބިން ޚައްޠާބުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ހަދާފައިވާ ސީރީޒްކަމުގައިވާ "އުމަރު ސީރީޒް"ގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ރައިޓްސް ރާއްޖެ ޓީވީން ގަނެ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...
ދުނިޔެ

އިސްރާއީލުން އަޤުޞާ މިސްކިތުގެ އިމާމް ހައްޔަރުކޮށްފި 

އިސްރާއީލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ އަނިޔާވެރި ސިފައިން އަޤުޞާ މިސްކިތުގެ އިމާމް ޝައިހް އަކްރަމް ސުއައިދު ޞަބްރީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިމާމް ޞަބްރީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގުދުސްގެ ގޭގައި އާއިލާއާއިއެކު ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އުމުރުފުޅުން82 ...
ސަލްމާން މިސްކިތް - ފޮޓޯ: ވަގުތު
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޯދަ މަހު ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވޭތޯ ބަލާނަން - ރައީސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސައުދީ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފެށި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ރޯދަ މަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވިލާ ކޮލެޖުން 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މާސްޓާސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވިލާ ކޮލެޖުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޯސް އެއްއަހަރު ދުވަހުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުން ބުނީ މާސްޓަރ އޮފް ...
ދީން

އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަޔަކީ ދީނީ ފިތުނަ: ޚުތުބާ

އެންމެ ނުރައްކާތެރި ފިތުނަޔަކީ ދީނީ ފިތުނަ ކަމަށާއި އެއީ ﷲގެ އަޅުންނާއި އެ ކަލާނގެއާ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން އިމްތިހާނުކުރެވޭ ފިތުނަކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ. ފިތުނައިން ރައްކާތެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ޏ.ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަސްޖިދުލް ހުދާ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަނެއްކާވެސް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ: ޝައިހް ޝަފީއު 

މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކޮށް ޖަމާޢަތް ހެދިނަމަވެސް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެ ކަމަށް އައްޝައިހް ޝަފީއު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތް ހަދާއިރު ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ޖަމާޢަތް ހަދަން ...
ދުނިޔެ

ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ 

ރަމަޟާން މަހު މިސްރުގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށޭނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 12 ވަނަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުުކޮށް ނަމާދުުކުރަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މިއަދުން ފެށިގެން ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތައް އެންގީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު ކުރުމާއިމެދު ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުވަދު އަތޮޅުގެ ދެމިސްކިތެއް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި 

ހުވަދު އަތޮޅު މާމޭންދޫގައި ހުންނަ މަސްޖިދު ޚާލިދު ބިން ވަލީދު އާއި މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ މިސްކިތުގައި ކުރަން ހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި 

އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްމަދަރުސާ ތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކީސްޓޭޖް 4 އަދި 5 ގެ އިސްލާމް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުނު އިސްލާމް މުދައްރިސުންގެ ވާރކްޝޮޕް ...
ދިއިސްލާމް

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުން: ޚުޠުބާ 

ހުރިހާ ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތް ވާން އޮތް މަގަކީ، ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުންކަން މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ﷲ އަށް ތަޤްވާވެރިވާންށާއި އެކަލާނގެ ރަޙްމަތަށް އެދި ދަންނަވަން ހަނދާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑް ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުން ދާތީ ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުން އަންނާތީ އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހުކުރު ހުތުބާ ކުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ 19 ފެބްރުއަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ސިޓީގައި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރެއްވި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލީ 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓް އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައެވެ. ...

Posts navigation