ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސްކޫލުތަކަށް 20،000 މުސްހަފު ހަދިޔާކޮށްފި

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލްތަކުގައި ކީރިތި ގްރުއާން ކިޔެވުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 20،000 މުސްހަފު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މުސްހަފްތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މުސްހަފުތަކާއި ހަވާލުވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އެވެ.

މި މުސްހަފުތަކަކީ ސުކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހަދިޔާކުރި މުސްހަފުތަކެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކީރިތި ގުރުއާނުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ އަދި މުސްހަފު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *