fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

'އިސްލާމިކް ފެއާރ' މިމަހު 13 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އިސްލާމިކް ފެއަރ" މިމަހު 13 އަދި 15 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިކަމަށް އެމިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...
އޭޝިއާ

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަނީ

އިންޑިއާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާ ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އިންޑިއާގެ 'ސުއިސައިޑް އާއި ބެހޭ' ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގެ ނޭހާ އަކީ އިންޑިއާގެ ފަހުގެ ތާރީހްގައި އަމިއްލައަށް ދަންޖެހި ...
އޭޝިއާ

ޗައިނާއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ ސިޗުއާން ޕްރޮވިންސް އަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ރެކްޓަރ މިންގަޑުން 5.2 ގައި އައި މިބިންހެލުމުގައި 10000 ގެ ހަލާކުވެފައިވާއިރު މަދުވެގެން 300 މީހުންނަށްވަނީ އަނިޔާ ލިބިފައެވެ. ...
އޭޝިއާ

ކަޝްމީރުގައި އޮތް މުޒާހާރާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ

ކަޝްމިރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މީޑިއާއިން ހަބަރު ލިބޭގޮތުގައި އިންޑިއާއާއި ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދިޔަ މިމުޒާހަރާގައި އެއްވެފައިތިބި މީހުން ދިޔައީ ސިފައިންނާއި ދިމާއަށް ގާ އުކަމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވަނީ

ފިޤްހް އަދި ހަދީޘް ގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަގައިގެން ގެނެސްދޭ މިދަރުސްތަކަކީ އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ދަރުސްތަކެއްކަމަށް އެފާރާތުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ދަރުސްތަށް ކޮންމެ ...
ޔޫރަޕު

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރަނީ

އިޓަލީގައި ބުރުގާ އެޅުން ގިނަވާތީ ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސްގައި ބަހުސްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. 'މިއަދު ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ނުކޮށްފިނަމަ މާދަމާ ބައިވަރު އަންހެނުން މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ...
ޔޫރަޕު

ބުރުގާއަށް މަރުހަބާއެއް ނުކިޔާނަން. - ޑެންމާކު ސަރުކާރު

ޑެންމާކުގައި ބުރުގާ އަށާއި މޫނު ބުރުގާއަށް މަރުހަބާ ނުކިޔާ ކަމަށް ޑެންމާކުގެ ޕްރައިމިނިސްޓާރ ހާމަކޮށްފިއެވެ. 'ބުރުގާ އަދި މޫނު ބުރުގާއަށްވެސް ޑެންމާކުގެ ސޮސައިޓީގައި ޖާގަނެތް' ކަމަށާއި 'އަހަރެމެން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވާއިރު ...
އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ މުސްލިމުން ހެއިޓީއަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ހެއިޓީއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި އެގައުމުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ހެއިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މުސްލިމުންވަނީ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު އެހީގެ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ. ހުކުރު ...

Posts navigation