fbpx
Geyga Anhen Myhaa Adhaa Kuramun Dhany Varah Bodu Zimmaa Eh: Sheikh Sameer
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގޭގައި އަންހެން މީހާ އަދާކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް: ޝެއިޚް ސަމީރު

ގޭގައި އަންހެން މީހާ އަދާކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ސަމީރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Komme Dhathi Kamakun Araaganeven Othy Allah Thalaa Ekameh Himmavaa Dhevvumun: Mufthee Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙްކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސު: މުފްތީ މެންކް

އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙުކުރަންވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުކަމަށް ޒިމްބާބްވޭގެ މުފްތީ އިސްމާޢީލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުފްތީ މެންކް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަރުސެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް އިތުރަށް ...
Allah Thalaa Gina Ginain Thaubaa Vaa Alhun Dheke Loabive Vodigannava: Sheikh Nouman
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ﷲ ތަޢާލާ ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ އަޅުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ: ޝެއިޚް ނުޢުމާން

ﷲ ތަޢާލާ ގިނަގިނައިން ތައުބާވާ އަޅުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ ކަމަށް އައްޝައިޚް ނުޢުމާން އަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަރުސެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މި މަޢުޟޫއަށް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ...
Dheenee Gothun Harukashi Vun Maana Kuran Ingeyny Dheen Ingey Myhunnah: Sheikh Allaam
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނީގޮތުން ހަރުކަށިވުން މާނަކުރަން އެނގޭނީ ދީން އިނގޭ މީހުންނަށް: ޝެއިޚް އައްލާމް

ދީނީގޮތުން ހަރުކަށިވުން މާނަކުރަން އެނގޭނީ ދީން އިނގޭ މީހުންނަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އައްލާމް ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މި ...
Mujuthamau Ge Ageedha Aai Dhekolhah Nukuthumakee E Mujuthamegga Alifaan Roa Kollun Fadha Kameh: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުކަމާއި ދުރުވެފައިި ވާވަރު އިޙްސާސް ވެގެންދޭ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުކަމާއި ދުރުވެފައި ވާވަރު އިޙްސާސް ވެގެންދާ ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ...
Covid Ge Sababun Alhugadumennah Allah Thalaa Ge Kulhadhun Vantha Kan Ingigen Dhey: Sheikh Abdhulsalam
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގިގެންދޭ: ޝެއިޚް އަބްދުއްސަލާމް

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެނގިގެންދާ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާވޫދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާާ އެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Museebaathuge Vaguthuga Ketheri Vaa Myhunge Faafathah Allah Thalaa Fussavaa Dhevvaane: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކެތްތެރިވާ މީހުންގެ ފާފަތައް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވާ ދެއްވާނެ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި ކެތްތެރިވާ މީހުންގެ ފާފަތައް ﷲ ތަޢާލާ ފުއްސަވާ ދެއްވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ އެއްގައި ...
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ވިޔަފާރީގައި ދޮގުހަދާ އޮޅުވާލައިގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނަމަ ވިޔަފާރީގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަރަކާތް ނުލައްވާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ...
Harukashi Fikuru Miadhu Maana Kurany Islam Dheenuge Adhaavaai Therin Beynun Vaa Maffhoom Akah: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ހަރުކަށިފިކުރު މިއަދު މާނަކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރީން ބޭނުންވާ މަފްހޫމަކަށް ކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބާއްވާ އިސްލާމީ ވެށި ދަރުސް ސިލްސިލާ ގައި ...
Amilla Nafsah Thedhuveri Vumakee Varah Bodu Amaanaatheh: Sheikh Muhammed Moosa
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރި ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް: ޝެއިޚް މުހައްމަދު މޫސާ

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތެދުވެރިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ އައްނިދާ ގައި ...
Viyaafaariga Dhogu Hadhaa Olhuvaa Laagen Echehi Vikka Nama Viyafaaryga Allah Thala Barakaai Nulavvaane: Sheikh Rimaaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ޙަޞަދަވެރީންގެ ހިތަކަށް ދުވަހަކުވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ އައްނިދާއުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ...
Dhogu Habaru Fethurumakee Mulhi Dhuniye Ah Fethurifai Vaa Nurakkaatheri Vabaa Eh: Sheikh Rimaz
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކަތެރި ވަބާއެއް: ޝެއިޚް ރިމާޒް

ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ވަބާއެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ...
Museebaathuge Vaguthuga Ketheri Vaa Myhunge Faafathah Allah Thalaa Fussavaa Dhevvaane: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެ: ޝެއިޚް ފިކުރީ

ގޯސް ކަމެއް ކިތަންމެ ގިނައިން ތަޢާރަފު ވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ޝަރުޢީ ގޮތުން އޮންނަ ޙުުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެކަމަށް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވީ ...
Baeh Myhunnah Faafa Eh Kurevunyma Eee Evves Kameh Kamuga Ihsaas Nuvey: Sheikh Imraan (2 Vana Bai)
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫން: ޝެއިޚް އިމްރާން

ޝައިތާނާއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ކުރީ ތައުބާވެ ހެޔޮގޮތުގައި ޘާބިތުވެ ހުރުމަކަށް ނޫންކަމަށް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން މުހައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ކަލިމައިގައި ...

Posts navigation