fbpx
Dhemafirin Ekaku Anekakah Loabin Basbunumaa Thaureef Kurumakee Ves Alhukameh: Mufthi Menk
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭނެ ދެ ކަމެއް: މުފްތި މެންކް

ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭނެ ދެކަމެއް ވާކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ﷲ ތަޢާލާއާއި ބަދަހި ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމައަށް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެވެ. އެގޮތުން ﷲ ...
Hayaathuge Baiveri akah Nubai Myhaku Ikhthiyaru Nukurey: Sheikh Shafeeu
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހަޔާތުގެ ބައިވެރި އަކަށް ނުބައި މީހަކު އިޚްތިޔާރު ނުކުރޭ: ޝެއިޚް ޝަފީޢު

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ނުބައި މީހަކު އިޚްތިޔާރު ނުކުރުމަށް އައްޝެއިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ ޝައިޚް ޝަފީޢު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންދާ ދަރުސް ސިލްސިލާ ކަމުގައިވާ ...
Kithamme Hidhathi Adhi Kan Bodu Vefaivaa Haalathugai Ves Aailaa Ah Loabi Dhinumugai Ihumaalu Nuvaasheve
ދަރުސް ޚަބަރު

ކިތަންމެ ހިތްދަތި އަދި ކަންބޮޑުވެފައިވާ ހާލަތުގައި ވެސް ޢާއިލާއަށް ލޯބި ދިނުމުގައި އިހުމާލުނުވޭ: މުފްތީ މެންކް

ކިތަންމެ ކަންބޮޑުވެ ހިތްދަތި ވެފައިވާ ހާލަތުގައި ވެސް ޢާއިލާއަށް ލޯބި ދިނުމުގައި އިހުމާލު ނުވުމަށް މުފްތީ މެންކް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެންމެ ހެޔޮ ...
Heyo Kamuge Thilafai Baru Kurumah Heydhakuravva
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުކުރުމަށް ހޭދަކުރައްވާ: އައްޝައިޚް ނިޔާޒު

ހެޔޮކަމުގެ ތިލަފަތް ބަރުކުރުމަށްޓަކައި ހޭދަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް އަހުމަދު ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚް ނިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންދާ ދަރުސް ...
Islaam Dheen Dhakkuvai Dhenee Akhuvantha Kamaa Insaanunge Kula Ah Belumeh Neii Kan
ދަރުސް ޚަބަރު

އިސްލާމްދީން ދައްކުވައިދެނީ އަޚުވަންތަކަމާއި އިންސާނުންގެ ކުލައަކަށް ބެލުމެއް ނެތްކަން: މެލްކަމް އެކްސް

އިސްލާމްދީން ދައްކުވައިދެނީ އަޚުވަންތަކަމާއި އިންސާނުންގެ ކުލައަށް ބެލުމެއް ނެތްކަމަށް މެލްކަމް އެކްސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މެލްކަމް އެކްސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ނިންމެވުމަށްފަހު ލިޔުއްވި ސިޓީ އެއްގައެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ހައްޖުގެ ...
Vaguthakee Varah Agu Bodu Niumatheh
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިޢުމަތެއް: އައްޝައިޚް މުހައްމަދު މުސްތަފާ

ވަގުތަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ވަރަށް އަގުބޮޑު ނިއުމަތެއް ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ އިންސާނުން ވަނީ މިނިޢުމަތާއި މެދު ޣާފިލު ވެފައި ކަމަށް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ...
Ehen Maadhaa Thakah Muhimmu Kan Dhey Gothah Quran Ah Ves Muhimmu Kan Dheyn Vaane
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެހެން މާއްދާތަކަށް މުހިއްމުކަން ދޭގޮތަށް ޤުރުއާނަށް ވެސް މުހިއްމުކަން ދޭންވާނެ: ޑރ ޝަހީމް

އެހެން މާއްދާތަކަށް މުހިއްމުކަން ދޭގޮތަށް ޤުރުއާނަށް ވެސް މުހިއްމުކަން ދޭންވާނެ ކަމަށް ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ޤުރުއާން މާއްދާއިން އިމްތިހާނު ދިނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެ: އައްޝައިޚް އަކްރަމް ޙުސައިން

އާދަމުގެ ދަރިޔާ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކޮންމެ ހޯމަވިލޭރެއެއްގައި ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އުޑަށް އުފުއްލަވާއިރު ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާ މީހުންގެ ޢަމަލުތައް ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ...
Avatterinnah Heyokoh Hithumah Islam Dheen Baaru Alhaa
ދަރުސް ޚަބަރު

އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ: އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ސައުދާން

އަވައްޓެރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް އިސްލާމްދީން ވަނީ ބާރު އަޅުއްވާފައި ކަމަށް އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ސަޢުދާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޝައިޚް ސައުދާން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަބީޢުލްޤުލޫބި ފައުންޑޭޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންދާ ދަރުސް ...
Geyga Anhen Myhaa Adhaa Kuramun Dhany Varah Bodu Zimmaa Eh: Sheikh Sameer
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ނަބިއްޔާއަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ:ޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރް

މުއުމިނުން އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ވުރެ ނަބިއްޔާއަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ޝެއިޚް އަހްމަދު ސަމީރް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިހް މިހެން ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފުން ބޭއްވި އުއްމަހާތުލް މުއުމިނީން ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ...
Museebaathuge Vaguthuga Ketheri Vaa Myhunge Faafathah Allah Thalaa Fussavaa Dhevvaane: Sheikh Fikury
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަނގަޅު މަގާއި އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ އިންސާނާ ނަފްސާނީ ހާލަތަކަށް ވައްޓާލާ: ޝެއިޚް ހަސަން ފިކުރީ

ދުނިޔޭގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ދިމާވާ ނަފްސާނީ ކަންކަމަށް އެހާލަތުގައި އިތުރަށް ރަނގަޅު މަގު ހޯދަން މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެހީތެރިކަން ނުލިބިއްޖެނަމަ ނޭނގި ހުރެ އިންސާނާ ނަފްސާނީ ހާލަތަކަށް ވައްޓާލާ ...

Posts navigation