fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

"އަންދަލުސް" ދަރުސް ދަރުބާރުގެއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

“އަންދަލުސް” ނަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދަރުބާރުގެއަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ދިއިސްލާމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިރޭ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) ގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސިސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

10،000 މީހުން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯމު ހުށަހެޅި - އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް 10،000 މީހުން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ފަރާތުން ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) ގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސިސްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމްއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“އަންދަލުސް”ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން އިންޝާﷲ ލައިވްކުރާނެ

"އަންދަލުސް" ނަމުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުން މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލްއިން ލައިވް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދިއިސްލާމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސަލަފް ޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ...

Posts navigation