fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފައިދާހުރި ކާނާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ރިނބުދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފި

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތަކަށްޓަކައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ކާނާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. "އީޓް ރައިޓް ރިނބުދޫ" ނަމުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މިޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެންޓްރަލް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ތަފްސީރު އަދި ޙަދީޘް ކްލާސްތައް ރޯދައަށް މެދުކަނޑާލައިފި

އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާހާއި ޙަދީޘް ކްލާސް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާސް ކުރިއަށްދަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް ނަޝީދުގެ ދަރުހެއް މާދަމާ

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމްގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ދަރުހެއް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދަރުސް އިންތިޒާމްކުރާ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިދަރުސް އޮންނާނީ މާދަމާ އަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ފުރުޤާން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

1439 ވަނައަހަރުގެ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ...
ދުނިޔެ

އޭކޭ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އުރުދުޣާން

ޖޫންމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި  ވެރިކަންކުރާ ޖަސްޓިސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާޓީ (އޭކޭ ޕާޓީ) އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރުދުޣާންގެ ނަންފުޅު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޯދަމަހު ނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިނުހުރެވެނީ އަހަރުގެ އެހެންދުވަސްތަކުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ތަރުބިއްޔަތު ހަށިގަނޑަށް ދެވިފައިނުވާތީ: ޝައިޚް ސަލާމް

ރަމަޟާންމަހު ނަމާދުކުރުމުގައި ދެމިނުހުރެވެނީ ރެޔާއިދުވާލު ފަސް ވަގުތު ނަމާދުކުރުމުގެ ތަރުބިއްޔަތު އަހަރުގެ އެހެންދުވަސްތަކުގައި ހަށިގަނޑަށް ދެވިފައިނުވާތީ ކަމަށް އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތ. ގުރައިދޫގައި ބޭއްވި "ޚާއްސަ މެހެމާން" ދަރުސްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަލަފްގެ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތިން ރަށެއްގައި

ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާކޮށް ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފްތާ ބަންދު ދަރުސް މިފަހަރު ތިން ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިފަހަރު ހަފްތާ ބަންދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޯދަމަހު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމަށް ސަލަފުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހު މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ، އަމިއްލަ ޟަރޫރީ ޙާޖަތްތައް ފުއްދުމުގައި ދަތި ކަން ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ޢާއިލާތަކަށް އެހީތެރިވެ ލުއިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއިން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކްޓަރ ޑރ ހާތިމް އަލް މަރްޒޫޤް މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން ޑރ ހާތިމްއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެއަށް އެހެންދީންތައް ގެންނަން ގޮވާލާ އެކަމަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންނަކީ ދީނުގެ އަދުއްވުން: ޝައިޚް ފިކްރީ'

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ގެނައުމަށް ގޮވާލާ މީހުންނާއި އެފަރާތްތަކަށް އެކަމުގައި ވާގިވެރިވާ އެންމެހައި މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމުގައި އައްޝައިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އީޔޫގެ ލަފަޔާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ގޮވާލައްވައިފި

މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރުމަށް އީޔޫއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވަންޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސަން ޓީވީގެ ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ރަމަޟާންމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސަން ޓީވީއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރުއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމުބާރާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސަން އޮންލައިން އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަހަލްދީބްއިން މިފަހަރު ރަމަޟާންމަހުވެސް އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މަހަލްދީބްގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މާތިއު ނަޖީބް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކްޓަރ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކްޓަރ ޑރ ހާތިމް އަލް މަރްޒޫޤް ރާއްޖެވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ...

Posts navigation