fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް އަދާލަތުން މަޖިލިސް އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ދިރާސާކުރާ ވަޤުތީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކޮށް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަށް ސިޓީ އެއް ...
އެހީ!

ހުސައިން އަބޫބަކުރަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ފިނިވައިޖެހޭގޭ ހުސައިން އަބޫބަކުރަކީ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ އަދި މަލީ ގޮތުން އެ ތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ އޮޕަރޭޝަން ނުކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ. ހުސައިން އަބޫބަކުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިލޭ ޑެބިޓްކާޑު ހައްދައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޑެބިޓް ކާޑް އެއްވެސް ފީ އަކާއިނުލާ ހިލޭ ހައްދައިދިނުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފިއެވެ. (އެމްއައިބީ)ގެ ފަރާތުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން "އިސްލާމިކް ފެއާރ" އެއް ބާއްވަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެކިފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިމަހުގެ 03 ން 05 އަށް އިސްލާމިކް ފެއަރއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެކި ބުކްޝޮޕްތަކުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސިވިލްކޯޓުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރަނީ

2013ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދި ހަތަރު ޖަމާއަތަކުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އަޅުގަނޑަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޑެންމާކުން ބުނި: ރައީސް ނަޝީދު

2013 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށްޓަކައި ސެޕްޓެމްބަރު ހަތެއްގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ބައިވެރިވެ އެ ރޭހުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑެންމާކުން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ ވަޙީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރާއްޖެއަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޮންގމޫން ޗޮއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު އޮތް މި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަޖްލިސްގެ ރައީސް އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

މިއަދުން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީއާ) ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ މެމްބާރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝާހިދު ޑީއާރުޕީ ދޫކުރައްވައި އެމްޑީޕީ ...
ދުނިޔެ

ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވޭ ސިޓީއެއް އޮބާމާއަށް

ވިހަ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ "ރިސިން" އަޅާފައި ހުރި ސިޓީއެއް އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއަށް އެޑްރެސްކޮށް ވައިޓްހައުސްއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ގޮތްނޭގޭ ފަރާތަކުން އޮބާމާއަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވި މި ސިޓީ ވައިޓްހައުސްއަށް ލިބިފައިވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފާއިތުވި ދޮޅުއަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރަން ވަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި :ޑރ ވަހީދު

މިވޭތުވެދިޔަ ދޮޅުއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދުއަށް ވަޑައިގެން، ކުނަހަންދޫ ބަނދަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”އެންމެ މޮޅު 4 ބަސް“ ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލް އިން ލައިވްކުރަނީ

މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ވިލިމާލޭ ބޯޅަދަނޑުގައި ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން “އެންމެ މޮޅު 4 ބަސް” މި ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް ރޭޑިއޯ އެޓޯލް 96 އެފްއެމް އިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭ: ރައީސް ވަޙީދު

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންޖޭ ކަމަށާއި، އެހެން ނޫނީ އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިމޭއިރު، ރައްޔިތުން ތިބެނީ ވާންޖެހޭ އުފަލަށްވުރެ ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް“ ގެ ނަމުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ

"ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް" މިނަމުގައި ދިވެހި ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުމުގެ ދެވަނަ ބުރު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އޭޕްރީލް 19 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:15 ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޒިނޭގެ މައްސަލައިގައި ކުރި ހުކުމް އިންސާނިއްޔަތާއި ޙިލާފް: ނަޝީދު

ށ. ފޭދޫ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ޒިނޭކުރި ކަމަށް ހުކުމް ކޮށް އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ހައްދު ޖެހުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމާއި ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަމަށް ...

Posts navigation