fbpx
ދުނިޔެ

އެމެރިކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިވެންޓަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލައެއްގައި 3 މީހަކު މަރުވެ އެތައްބަޔަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބޮސްޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ދުވުމުގެ އިވެންޓެއް ކަމަށްވާ (ބޮސްޓަން މެރަތަން) އަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހަކު މަރުވެ 144 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން އަރަބިއްޔާގެ ގްރޭޑް-1 ގެ ދަރިވަރުން މެޑިކަލް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ސާރވިސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ފްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ ގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލު ކުރަމުންދާ ގްރޭޑް-1 ގެ ދަރިވަރުން މެޑިކަލް ސްކްރީން ކުރުުމަށް ފަށައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް އަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”ދަނޑުވެރިން ކެލްސިއަމް ކާބައިޑް ބޭނުންކުރޭ“ :އެމްއެފްޑީއޭ

ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިން މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ހައްދާ އޭގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ކެލްސިއަމް ކާބައިޑް (ކެމިކަލް) ބޭނުންކޮށްގެން މޭވާ ދޮންކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުއްދަ ނުލިބުނު ހަތަރު ޖަމާއަތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

2013 ވަނަ އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ބިޑް ޙުށައަޅައިފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ހުށަހެޅި ބިޑް އިވެލުއޭޓް ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވަނީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް

ދުބާއީގައި 1434 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ފިރިހެން ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވުމުގެ ދަޢުވަތު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ކޮށްފައިވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

2012 ވަނަ އަހަރަކީ މާލީގޮތުން އެންމެ ފައިދާވި އަހަރު: އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

2012 ވަނަ އަހަރަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް މާލީގޮތުން އެންމެ ފައިދާވި އަހަރުކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް ނޫސް ކޮންފަރެންސްއެއްގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެސްޓީއޯއިން ފިލިޕްސްގެ އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ ގޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ފިލިޕްސްއަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ގިފްޓް ޔުއަރ ލަވްޑް ވަންސް" ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

”އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންޖެހޭނީ ހައްޖާޖީންގެ މަސްލަހަތު“: އިސްލާމިކް މިނިސްޓާރ

މިވަޤުތު އެއްމެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންޖެހޭނީ ހައްޖާޖީންގެ މަސްލަހަތުކަމަށް މިނިސްޓާރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ނޫސް ކޮންފަރެންސްއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2013 ގެ އެއްވަނަ ގަން ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ލ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2013 ގެ ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ގަން ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. މި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނައަށް އިނާމްދީފައި ވަނީ ލ. މާވަށުގައި ބޭއްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ތ.އޮމަދޫގައި ރުޤްޔާ ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ސްޕިރިޗުއަލް ހީލަރޒް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދާ ސިޙުރާއި ޖިންނި ޝައިޠާނުންގެ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވާނެ ގޮތާއިމެދު ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން އދ.އޮމަދޫގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ މިވޯރކްޝޮޕް ބޭއްވީ އޮމަދޫ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝެއިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ހަދީޘް ކްލާސް މިރޭ

ޤުރުއާނާއި ޙަދީޘްގެ ސިލްސިލާ ދަރުސްތަކެއް ގޮތަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝައިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒްގެ ޤުރުއާން ތަފްސީރު ކްލާހެއް މިރޭ ޢިޝާ ނަމާދަށްފަހު ޝަހީދު ޢަލީ މިސްކިތުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މި ...
ދުނިޔެ

ފަތުރުވެރިންނާއިއެކު ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން ސަލާމަތް ވެއްޖެ

ރަންވޭމަތިން ކަހާލުމާއި ގުޅިގެން މޫދައްވެއްޓުނު އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ލަޔަން އެއާރ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެންވެސް ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ބާލީގެ ގުރާ ރާއީ އެއާޕޯޓަށް ތިރިކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ރަންވޭމަތިން ކަހާލުމާއި ގުޅިގެން މޫދައްވެއްޓުނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މުސްލިމް ސިޔާދަތު ދެމިއޮންނަން ބޭނުންވާނަމަ ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުމަށް މައުމޫން އެދިއްޖެ

މުސްލިމް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ދެމިއޮންނަން ބޭނުންވާނަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ޕީޕީއެމްއާ ގުޅުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މައުމޫން މިހެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމާއިގުޅޭ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

2013ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުންގެންދިއުމާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރުމަށް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ. އަލްމަނާސިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަލްފަތުހު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ...

Posts navigation