fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނަމާދު ނުކޮށް ދޫކޮއްލުން މާބަނޑު އަންހެނާއަށްވެސް ހުއްދަވެގެން ނުވޭ: ޝައިޚް ފިކުރީ

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މާބަނޑުވީމައި ނަމާދުކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އަދި ހާލަތުހުންނަ ގޮތުން ރޯދަވެސް ދޫކޮއްލުމަށްފަހު އަލުން ހިފާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ ހީވެފައި އޮވެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނުގައި  އެ ދެކަންވެސް އޮތީ އެއާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުސެއް މިރޭ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި

ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ގެ ވަރަށް ހާއްސަ ދަރުސްއެއް މިރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު މަސްޖިދުލް ފުރުޤާން (ފުލެޓް މިސްކިތް) ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ދަރުސް އިންތިޒާމް ކުރާފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިރޭގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މައިންބަފައިންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ: ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު

މައިންބަފައިން އުފުލި ބުރަތައް ގުނާ އަދަދެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަހަރެމެން އިންސާނުންނަކީ އެއްވެސް އާރެއްބާރެއް ނެތްބައެއް ކަމުގައިވަނިކޮށް މައިންބަފައިންގެ ހެޔޮ ދުޢާ އާއި އެމީހުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން މިހާހިސާބަށް އާދެވިފައިވާ ބައެއްކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މައިންބަފައިންނަށް ނިކަމެތިގޮތް ހެދުމަކީ ދުނިޔެމަތީގައިސް ﷲ ގެ ސަޒާ ހައްޤުވާނެކަމެއް: ޝެއިޚް އިލްޔާސް

މައިންބަފައިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަކީ އަދި އެމީހުނަނާއި މެދު ނިކަމެތިގޮތް ހެދުމަކީ ދުނިޔެމަތީގައިސް ﷲ ގެ ޝަޒާ ހައްޤުވާނެކަމެއް ކަމަށާއި، އެއްމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީވެސް މައިންބަފައިންގެ ބަސްއަހާ ކިޔަމަންވުންކަމުގައި ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށްވަނީ އެކަނބަލުންގެ ޚައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ހޯދާދެވިފައި: ޝައިޚް ޠައްޔިބު

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ވަނީ އެކަނބަލުންގެ ޙައްޤުތައް އެއްމެފުރިހަމައަށް ހޯދާދެވިފައި ކަމަށާއި އެކިއެކި ނަންނަމުގައި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ މީހުން އަންހެނުންގެ ޙައްގުތައް ނިގުޅައި ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމީ ހިތާމަހުރި ކަމެއްކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ

"މައިން ބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ޢިލްމީ ފޯރަމެއް ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މިދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްލާމީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމް.ޕީ.ބީ.އޭ ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕެލެސްޓައިން ބުރަދާހުޑް އެސޯސިއޭޝަން ގެ އަހަރީ އާންމު ޖާލްސާ 20 މާރޗް 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެމް.ޕީ.ބީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ދިއިސްލާމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ވެރިކަމަށްވުރެ މުހިންމީ މި ރާއްޖޭގައި އިންސާފް ޤާއިމްކުރުން: ރައީސް ނަޝީދު

ވެރިކަމަށް ވުރެން މުހިންމީ މި ރާއްޖޭގައި އިންސާފް ޤާއިމްކުރުން ކަމަށާއި އަދި މި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމް ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރުން އަލުން އައްޔަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މާލޭގައިއުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް ގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާއެއް ކުރަނީ

މާލޭގައިއުޅޭ ބަންގްލާދޭޝް ގެ ރައްޔިތުން މިއަދު މުޒާހަރާއެއް ކުރަންއުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ބަންގްލާދޭޝްގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންއުޅޭ މި މުޒާހަރާގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގާ ނުވަތަ ގާނޫނާ ޤަވާއިދާއި ޙިލާފްވާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތަށް ބަހައްޓައިފިނަމަ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ނުދާނެ: ހުކުރު ޚުޠުބާ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓައިފިނަމަ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެން ނުދާނެކަމަށާއި މިކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އައިސްފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޚުޠުބާގައި ވިދާޅުވީ، ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ...
ސައިންސާއި ޓެކް

ގެލެކްސީ އެސް4 މާރޗް 14 ގައި ބާޒާރަށް

  ޓެކްނޮލޮގީގެ ރޮނގުން ކުރިއެރުންތައް ހޯދަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ގެލެކްސީ އެސް4 މާރޗް 14 ގައި ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމް.ޑީ.ޕީ މުޒާހަރާއާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށް ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެމްޑީޕީން ކުރާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 79 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ފުލުހުންގެ ...

Posts navigation