fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެނަމަ ޤަޟާ ކުރެވޭނެތަ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ގަޟާކުރެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ، މިމައްސަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ހުއްޓެވެ. ޙަންބަލީންނާއި ޝާފިޢީންގެ ފަހުގެ ބަހުގައި ...
ދީން

އަލްކަހޯލް ހިމެނޭ ރީތިވާ ސާމާނު ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

ސުވާލު: އަލްކަހޯލްހިމެނޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފަ ހުންނަ ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ލޯޝަންސެންޓް ފަދަ އެއްޗިހި ބޭނުން ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد ...
ދީން

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތް ކިޔެވުން

ސުވާލު: ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ކަހްފް ސޫރަތް ކިޔެވުމާއި ކޮންމެ ރެޔަކު މުލްކު ސޫރަތާއި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ الحمد ...
ދީން

ލިބެންއުޅޭ ކުއްޖާގެ ޖިންސު ބެލިދާނެތޯ؟

ސުވާލު: ރަނގަޅު ބޭނުމަކަށްޓަކައި (މިސާލަކަށް، ހޯދަންވާ ބަކަރީގެ އަދަދު އިނގެނީ ޖިންސު އެނގުމުންނެވެ އެހެންކަމުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ނުވަތަ ކުއްޖާއަށް އެއްޗިހިގަންނަން ފަސޭހަކުރުމަށް) ...
ދީން

Posts navigation