ދީންސުވާލާއި ޖަވާބު

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުން

އަމިއްލަ ހައްޖު އަދާނުކޮށް މައިންބަފައިން ހައްޖައް ފޮނުވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްވަނަ ރުކުނެވެ. ބާލިޣުވެ، ބުއްދިފުރިހަމަވެ، ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަސް ޢުމުރުން އެއްފަހަރު އަދާކުރުން ވާޖިބު އަޅުކަމެކެވެ. ހުރިހާ ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި އަޅުކަމެއްވެސް އެއްމެ ފުރަތަމަ ވާޖިބުވެގެންވަނީ ތިބާގެ އަމިއް ނަފްސުގެ މައްޗަށެވެ. ވީމައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުޅަދާނަވެގެން ވާނަމަ މައިންބައިން ގޮވައިގެން ހައްޖަށް ދިޔުމެވެ. އެހެން ވާން ނެތް ނަމަ އަމިއްލަ ހައްޖު ކޮށްފައި ދެން މައިންބަފައިން ފޮނުވުމެވެ. ދީނީ ވާޖިބުތަކާއި އަޅުކަންތައް އަދާކުރުމުގައި މައިންބަފައިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދިނުމަކީ ހެޔޮ ކަމެކެވެ. ވީމައި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ފަރާތުން ހައްޖު އަދާ ކުރުމުގެ ކުރީގައި ތިބާގެ މައިންބަފައިން ހައްޖަށް ފޮނުވައިފި ނަމަ ހައްޖު ރަނގަޅު ވާނެއެވެ.
ޢިލްމުވެރިން ފަތުވާދެއްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11، 70).
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ކިހިނެއްތޯ ދިއިސްލާމަށް ސުވާލު ހުށައަޅަނީ؟

  2. ސުވާލު ހުށައަޅަނީ ކިހިނެތް ތޯ؟؟؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ދީން