fbpx

ސުވާލާއި ޖަވާބު

ފިރިމީހާކުރާ ފާހިޝް ކަންކަމުގައި އަނބިމީހާ ބައިވެރިކުރަން އުޅޭނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ޢަޅުގަނޑުގެފިރިމީހާ އަކީ އިންޓަރނެޓުން އޮރިޔާންވީޑިއޯ ބެލުމާއި ޗެޓްކުރުމަށްލޯބިކުރާ އެކަން ކުރާމީހެކެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރު ނަސޭހަތް ދިނުމުންވެސްއެކަމެއް ނުހުއްޓިއެވެ. އަދި އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުވެސް ބައިވެރިކުރަން ...
ދީން

ރަމަޟާންމަހު ގެއްލޭ ރޯދަތައް ހުއްޓާ ހަރޯދަ ހިފިދާނެތަ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ޝައްވާލް މަހުގެ ހަރޯދަ ގުޅިފައިވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަތައް ފުރިހަމަ ކުރުމާއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ އަންނަނިވި ...
ދީން

މަރުވުމުން ކަށްވަޅު ފިއްތާލެވެނީ ނުބައިކޮށް އުޅޭ މީހުންގެތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ޤަބުރުގައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ފިއްތާލެވޭނެކަމަށް އޮންނަ ޙަދީޘްއަކީ ޞައްހަ ޙަދީޘްއެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެނަމަ ސައުދު ބިން މުއާޒް رضي ...
ދީން

އުމުރުން ދުވަސްވެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަނުހިފޭނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ސުވާލު:ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިހުރިމީހެއްގެ ބަލިހާލަތު ހުރިގޮތުން ރޯދަނުހިފޭނަމަ އޭނާޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނީކިހިނެތްތޯ؟ ޖަވާބު: الحمدلله، والصلاةوالسلامعلىنبينامحمدوعلىآلهوصحبهوسلموبعد: ފަސޭހަވާނެކަމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް ބަލީގައިވާ މީހާ ގެ މައްޗަށް ...
ދީން

ރޯދަމަހު ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު:ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު ޤަޞްދުގައި ޖިމާޢުވެއްޖެ މީހާގެ މައްޗަށްވާ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ކައްފާރާއާނުލާ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދައަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު: ރަމަޟާން މަހު ދުވާލު ...
ދީން

Posts navigation