fbpx

ދިއިސްލާމް

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ޒުވާން ކުދިންކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން ފިޠުރު ޢީދު ފާހަނގަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ޒުވާން ކުދިންކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން 1432 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު ޢީދު ނަމާދަށް ފަހު ޚާއްޞަ ...

ސީރިޔާ ޢީދުތަހުނިޔާކިޔާ ހަދިޔާދިނީ 17 މީހުންގެފުރާނަ ހިފުމުން

ސީރިޔާގައި ޙަޤީޤީތަކުގައި ހިނގަމުންދަނީ ޖަންގަލީގެ ވެރިކަމެވެ. ވެރިޔާގެ ނަމާ ކުރާކަންތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ވަރަށްބޮޑަށް މިއޮތީ ދިމާވެފައެވެ. ނަމަކީ އަސަދެވެ. އާދެ! ސިންގާއެވެ. ސިންގާއަކީ ...

Posts navigation