ދަރުސް ޚަބަރު

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކީވެސް މަތިވެރި އަޅުކަމެއް: މުފްތީ މެންކް

Mysthakunnah Eheetherive Dhinumakee Ves Mathiveri Alhukameh: Mufthi Menk

މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަކިވެސް މަތިވެރި ނިޢުމަތެއް ކަމަށް މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިމަޢުޟޫއަށް ޝެއިޚް އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމަކީ އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާގެ ބައިވެރިވެ ވޮޑިގަތުން ލިބިގެންދާނެ ޢަމަލެއް ކަމަށާއި ބާރެއް ދެއްވާފައިވާނަމަ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރި ވުމަށްޓަކައި އެބާރު ބޭނުން ކުރުމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކަންކަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް ސަލާންޖަހަން ލަދުވެތިވެ ﷲ ތަޢާލާއަށް އެކަނި ދަންނަވާ މީހުން ތިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މީހަކަށް އެހީތެރި ވެވިއްޖެނަމަ ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންސާނާއަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމަކީ އެމީހާ މަރުވުމުން އެމީހާގެ ފުރާނަ ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޒްރަތަށް އުފުލޭހިނދު ﷲ ތަޢާލާއާއި ވެވޭ ބައްދަލުވުމެވެ. އަދި އެއީ އެމީހަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުން މިދަނީ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު ޙަޤީޤީ މަޤްސަދު ހަނދުމަނެތިކޮށްލާ މުދަލާ ގެދޮރާ ދުނިޔެވީ ކަންކަން ކުރިއަށް ނެރެ އެކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން އުޅޭތަން ކަމުގައެވެ.

ޝެއިޚްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެހީތެރިވެދޭ އެންމެންނަކީ އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރާ ބަޔަކަށްނުވި ނަމަވެސް، އެއިގެ ތެރޭގައި ތިބާއަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރާނެ ބަޔަކު ތިބޭނެ ކަމަށާއި މީސްތަކުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *