fbpx

އޭޝިއާ

ގެއްލުނު މެލޭޝިޔާ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެކަމަކު ދަތުރު ނުކުރާ ފަސިންޖަރެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވެއްޖެ

ގެއްލުނު މެލޭޝިޔާ ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި އެކަމަކު ދަތުރު ނުކުރާ ފަސިންޖަރެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރި މެލޭޝިޔާގެ ބައެއް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޓު ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ވިއެޓްނާމްގެ ދިފާޢީ ރާޑަރަކަށް ވަނީ އަރާފަ: ވިއެޓްނާމް

މެލޭޝިޔާގެ ބޯޓު ކަނޑަށް ވެއްޓުނު މަންޒަރު ވިއެޓްނާމްގެ ދިފާޢީ ރާޑަރަކަށް އަރާފައި ވާކަމަށް ވިއެޓްނާމްގެ ދިފާޢީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޤަބީލާގެ އާދަކާދައާއި ޚިލާފުވުމުން 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު "ރޭޕް" ކުރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިންޑިޔާގެ ވެސްޓް ބެންގޯލްގައި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤަބީލާގެ އާދަކާދައާއި ޚިލާފުވުމުން އޭނާ ރޭޕްކުރުމަށް އެ ޤަބީލާގެ އިސްވެރިޔާ އަމުރުކުމުން ...
އޭޝިއާ

އިންޑިއާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރުގެ އަންހެނުން މަރުވީ ޑްރަގް އޯވަޑޯޒްވެގެން: ރިޕޯޓް

އިންޑިއާގެ ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓަރު ޝަޝީ ތަރޫރްގެ އަންހެނުން ސުނާންދާ ޕުޝްކާ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވީ ޑްރަގް އޯވަޑޯޒްވެގެން ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. ...
އޭޝިއާ

އިންޑިޔާގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ފަސް ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުތުރު އިންޑިޔާގެ ޗަންދިގާރްގެ ފަސް ފުލުހަކު 16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މީޑިޔާ ރިޕޯރޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފަސް ...
އޭޝިއާ

ޙަޔާތުގައި ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި މަރުވުން: ޝަހީދު ޝައިޚް ޢަބްދުލް ޤާދިރު

9 ސަފަރު 1435 (12 ޑިސެމްބަރު 2013) އަކީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ޙަޔާތުގައި އެއުންމަތް ބަރުދާސްތު ކުރި ހިތާމަވެރި ދުވަހެކެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ ...
އޭޝިއާ

ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ނާސިރުއްދީން ހައްޤާނީ އަވަހާރަކޮށްލައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމްއާބާދުގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާއެއްގައި ހައްޤާނީ ވިއުގައިގެ އިސްފަރާތެއް ކަމަށްވާ ނާސިރުއްދީން ހައްޤާނީ އަވަހާރަކޮށްލައިފިއެވެ. ނާސިރުއްދީން ހައްޤާނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާކަންވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ ...
އޭޝިއާ

ޕާކިސްތާނުގެ މުޙައްދިޘް ޝެއިޚް ޒުބައިރު ޢަލީ ޒައީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ޕާކިސްތާނުގެ ޙަދީޘް ޢިލްމުވެރިއެއްކަމަށްވާ ޝައިޚް ޒުބައިރު ޢަލީ ޒައީ މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޝެއިޚް ޒުބައިރު ޢަލީ ޒައީ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެންފައިވަނީ 25 ...
އޭޝިއާ

ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ހަކީމުﷲ މަހްސޫދު މަރާލައިފި

ޕާކިސްތާން ތާލިބާނުންގެ ޒަޢީމް ހަކީމުﷲ މަހްސޫދް ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިންޓެލިޖަންސް އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރު ވަޒަރިސްތާންއަށް ދިން ...
އޭޝިއާ

ދިއްލީގެ ރޭޕް ކޭހުގައި ކުށްސާބިތުވި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް އިއްވައިފި

އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު، 23 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ޖަރީމާ ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ހަތަރު މީހުންގެ ...
އޭޝިއާ

Posts navigation