އޭޝިއާދުނިޔެ

"ޖަލަން ފަލަސްތީން" ގެ ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި މަގެއް ހުޅުވާލައިފި

jalan palastine

މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރުގައި "ޖަލަން ފަލަސްތީން"ގެ ނަމުގައި މަގެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިމަގު ހުޅުވާދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މެދުގައި މި މަގު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ދެއްވީ ކުއަލަލަމްޕޫރުގެ މޭޔަރު އަދި ފަލަސްތީނަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައި ހުންނަވާ އެމްބަސިޑަރ ވާލިދް އަބޫ ޢަލީއެވެ.

މި މަގު ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ވާ ގުޅުން އިތުރުށް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި އެގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. އަދި މިކަމުން މެލޭޝިއާއިން ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަކީ އެޤައުމާއި ފަލަސްތީނާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުމާއި އަދި މެލޭޝިއާ އިން ފަލަސްތީނާއި އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަ ކޮށް ދިނުމެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in އޭޝިއާ