އޭޝިއާ

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފި

Gadha Kamun Myhun Rape Kura Myhun Maran Bangladeshun Nimmaifi

ގަދަކަމުން ރޭޕުކުރާ މީހުން މަރަން ބަންގްލަދޭޝުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރޭޕާއި އިދިކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ކުރެވޭ މުޒާހަރާތަކާއި ވިދިގެން އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން، އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން ދަންޖައްސާ މަރާލެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާއިރު، މުޒާހަރާތަކުގައި ހަރުއަޑުންވަނީ ރޭޕިސްޓުންނަށް މަރުގެ އަދަބުދީ، ދަންޖެއްސުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެބިނެޓް ސެކެރެޓްރީ ޚަންދުކާރު އަންވަރުލް އިސްލާމް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރޭޕްކުރާ މީހުން ދަން ޖެއްސޭ ގޮތަށް، އަންހެނުންާއި ކުޑަކުދިން ނިކަމެތިކުރުމާއި (އަޑުކަނޑުވާލުމާއި) އިދިކޮޅު ބިލެއްގެ ޑްރާފްޓު މިޙާޜު ވަނީ ތައްޔާރު ކުރެވި، ބަލައިގަނެވިފައެވެ. މިބިލުގައިވާ ގޮތުން ރޭޕްގެ ކުށަށް އަރައިގަންނަ މުޖްރިމުންނަށް އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ ނުވަތަ ދަންޖެއްސުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިއިޞްލާޙު ގެނެވުމުގެ ކުރިންވެސް ރޭޕު ކުރާ މީހުން އުމުރުދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމުގެ ޙުކުމް ކުރެވި، އެޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝުގައި ރޭޕާއި އިދިކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރެވެން ފެށީ، އަންހެނަކަށް ބަޑީން ބިރުދައްކާ، ގަދަކަމުން ރޭޕު ކުރުމަށްފަހު، ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ ގޭންގް ރޭޕު ކުރާނޭކަމުގެ އިންޒާރުދިނުމަށްފަހު، އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް، ގަދަކަމުން ކުރެވުނު އެޢަމަލުގެ ފާޙިޝް މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިޔޯތަކުން އޭނާއަށް ބިރުދައްކާ ބްލެކްމެއިލު ކުރެވުމާއި ވިދިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.

More in އޭޝިއާ