fbpx

ސުފުރާ

މަސްކުރޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 150ގ ހިކި މަސް 1 ކުރޮޅި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ އަސޭމިރުން 4 ހިކި މިރުސް 1 ...
ސުފުރާ

ފެން ފޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ޖޯޑު ފެން 1 ކުކުޅުބިސް ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ފުށްކޮޅާއި ...
ސުފުރާ

މަސްގުޅަ ރިހަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި ( މަސް ގުޅައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )ކަނޑުމަސް ( ހިމުން ކޮށްފައި )1 ފިޔާ1 އިންޗި އިގުރު1 ސައިސަމުސާ ހަވާދު ...
ސުފުރާ

ކާށި ޕުޑިންގ ކޭކު

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ކާށި ހުނި 400 ގްރާމު ބަޓަރު (އަންސޯލްޓެޑް) 350 ގްރާމު ހަކުރު 10 ކުކުޅުބިސް 35 ގްރާމު ގޮދަން ...
ސުފުރާ

Posts navigation