fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ގެއަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ގަލޮޅު މުތީގެ އިން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ޒުވާނަކު، އެގޭގެ ފަސް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، ސީރިއަސް އަނިޔާ ތަކެއް ލިބުމާއި ގުޅިގެން ފަރުވާދޭން ފެށިތާ ދޮޅު ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވެއްޖެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ޑރ. ވަޙީދުގެ ވަދާޢީ ތަޤްރީރު މާދަމާ ހެނދުނު ދެއްވާނެ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އެމަނިކުފާނުގެ ވަދާޢީ ތަޤްރީރު މާދަމާ ހެނދުނު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދުގެ ވަދާޢީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޕާޓީ ތަކުން ސޮއި ކުރުމާއި އެކު ވޯޓު ކަރުދާސް ތައް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ލުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓު ފޮއްޓާއި ވޯޓު ކަރުދާސް ތައް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައި ވާކަމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނިލާމްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ އަފުރާޝީމް އަވަހާރަ ކޮށްލި ޙާދިސާ އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރާތީ: ފުލުހުން

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްއިން މިހާރު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ބްރިގޭޑިއަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ނިލާމްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަމުން ގެންދަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝިމް ޢަލީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އެމްޑީޕީން ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ޤާޞިމް ވިދާޅުވެއްޖެ

ހޮނިހިރުދުވަހު ބައްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގައި ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ތާޢީދާއި މަދަދު ހޯއްދެވުމަށް އެމްޑީޕީން ކެނޑިނެޅި ކުރިމަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުމުން ޤާސިމްގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްދުދެއްވައި އެމްޑީޕީން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމަށް ދެކޮޅު ހެދީ ފިޤުހު އެކަޑަމީން

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ސިއްރު އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފައްޅި އެޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީ ފިޤްހު އެކަޑަމީން އޭރު ފާސްކުރި ޤަރާރަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނަޝީދުވެސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަަނަ ބުރު ބާއްވަން ދެދުވަހަށް ވެފައިވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ...
ދީނީ ލިޔުން

މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހައެއް: ޢާޝޫރާ ދުވަސް

ކޮންމެ ހިޖުރީ އަހަރެއް ފެށޭ މާތް މައްސަރު ކަމަށްވާ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ބާޠިލު މަޒުހަބެއް ކަމަށްވާ ޝިޔަޢީ މަޒްހަބަށް ތަބާވާ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އެމީހުންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ މަޖީދަކީ ވިދާޅުވާ ބަހާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް: ޢަދާލަތު

ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދަކީ ވިދާޅުވާ ބަހާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ ޢަދާލަތު ޕާޓީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑރ ޢަބްދުލް މަޖީދަށް ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ. މިކަމާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އޮކްޓޯބަރު މަހު މީރާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ، ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ، މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މީޜާއިން ނެރެ ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ގޮނޑި ދިފާއު ކުރުމުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

އދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ގޮނޑި ދިވެހި ރާއްޖެއިން ދިފާއު ކުރުމުން ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދިވެހިންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އދގެ އިންސާނީ ޙައްގުތަކާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ވިދިވިދިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޙައްލަކީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުން: ޑރ ޝަހީމް

ކޮމަންވެލްތަކީ އިސްތިއުމާރީ ޖަމާޢަތެއް ކަމަށާއި އެ ޖަމާޢަތުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި މިވަނީ މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން އެ ޕާޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ...

Posts navigation