ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީން ދޭންފަށައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމައެކަނި މާލޭގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީން ދޭންފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެމުން ގެންދާ ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުް ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިމްތިޙާން އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިބެގެން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައެވެ.

އައްޑޫގައި ތިބެގެން މި އިމްތިޙާން ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނު މިއަދު އައްޑޫގައި ބޭއްވި އިރު އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް އައްޑޫ ސިޓީން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *