fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދި މީހަކު ބާރަށުން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭގޮތަށް އަމަލުތައް ބަހައްޓަމުންދިޔަ މީހަކު ހއ. ބާރަށުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގޭގޭ ފުރާޅަށް ގައު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނަކީ އެއްބައެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ފުލުހުންނާއި ރައްޔިތުންނަކީ އެއްބައެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢުމަރު ނަޞީރު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޥާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ސްކޫލަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކޮންޕިޔުޓަރު ތަކެއް ހޯދައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ސްކޫލަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކޮންޕިޔުޓަރު ތަކެއް ހޯދައި 3 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހަމަ ކޮށް ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން މި ޖުލައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޔަހޫދީން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފަލަސްޠީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ދިރިހުރި ކުއްޖަކު ނަގައިފީ

ޔަހޫދީން ޝަހީދު ކޮށްލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފަލަސްޠީނުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ދިރިހުރި ކުއްޖަކު ނަގައިފި އެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އައްޝިފާ ހަސްފަތާލުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ ބަޞީލް އަބޫ ވަރުދާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޤައުމު ނިކަމެތި ކުރުމަށް ‏‏މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް ބަޣާވާތް ކުރުން ؟

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޤައުމު ނިކަމެތިކުރުމަށް ‏‏މަސައްކަތް ކުރުމަކީވެސް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ރަައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ‏‏ރާއްޖޭގެ 49 ވަނަ ‏‏މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރޭ ޖުމްހޫރީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހުޅުވިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް ޣައްޒާފަންޑު ދޮޅު މިޔަނަށް އަރަނީ

ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހުޅުވި ޣައްޒާ ފަންޑު ހުޅުވިތާ އެންމެ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް ޣައްޒާ ފަންޑަށް ދޮޅު މިލިޔަނާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޮބީ ގުރޫޕްގެ ޙަމަލާއެއް އަނެއްކާވެސް ކޮމިޝަނަށް އަމާޒުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައި ވާކަމަށާއި، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމުގައި އެ ކޮމިޝަން ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރޯޑާސްޓަރުންގެ ލޮބީ ގްރޫޕުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ހޫނު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ދިވެހި ޤައުމާއި މުޚާޠަބު ކުރައްވަނީ

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިރޭ ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރައްވައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ މިނިވަން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ބިންތަކާއި ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލް ތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަކާއި ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ސަރުކާރުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރާ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބިންތަކާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ފިތުރު ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ކޯސްޓްގާޑުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޯސްޓްގާޑުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޢީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނާއި މަޝްވަރާ ކޮށްލެއްވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ރައީސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އެންގެވުމާއި ދެކޮޅަށް އެޕާޓީގެ މެންބަރުން ވޯޓުދީފައި ވަނިކޮށް ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް މައުމޫން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ‏ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދު ތަކާއިބެހޭ‏‎ ‎‏ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ‏ކަނޑުގެ ‏‏ސަރަޙައްދުތަކާ ބެހޭ‏‎ ‎‏ގާނޫނަށް އެއްް ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު"‏ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ‏‏ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ތަޞްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރަައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ރައީސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒްރާހެލުން ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޤަޠުލު ޢާއްމު ތަޙުޤީޤު ކުރަން އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

އިޒްރާހެލުން ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޤަޠުލު ޢާއްމު ތަޙުޤީޤު ކުރަން ދިވެހިން ދިން ވޯޓާއި އެކު އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރޭ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޢީދު މުބާރަކު ކީ މުއައްސަސާ އަކަށް މަޖިލިސް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޢީދު މުބާރަކު ކީ މުއައްސަސާ އަކަށް މަޖިލިސް ވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާގައި ބަރަކާތްތެރި ފިތުރު ޢީދުގެ ...

Posts navigation