fbpx
ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އޮވޭތަ؟

ސުވާލު:އިސްލާމް ދީނުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް އެބައޮތްތޯ؟   ޖަވާބު: ނަބަވީ އިރުޝާދުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ނިޔަފަތި ކެނޑުމަކީ ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި  އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިންރިވާވެގެން ވެއެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތިރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ '' الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الِاخْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ'' މާނައީ :'' ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިންވާ ފަސްކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ : ޚިތާނުކުރުމާއި،  ޢައުރައިގެ ވަށައިގެންވާ އިސްތަށިބޭލުމާއި، މަތިމަސް ކޮށުމާއި، ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި، ކިހިލިފަތުގެ އިސްތަށި ވަކިކުރުމެވެ. '' ...
ދީނީ ލިޔުން

ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގައި އިޢުތިކާފް ކުރުން

ލިޔުނީ: އައްޝައިޚް އަހުމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހިމް ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގައި މިސްކިތުގައި އިޢުތިކާފުކުރުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ބަހުގެ ގޮތުންބަލާއިރު އިޢުތިކާފުގެ މާނައަކީ ވަކިކަމަކަށް ހުސްވެގަތުމެވެ. ނުވަތަ ވަކިކަމަކަށް ތިމާ ބަންދުވުމެވެ. ފިޤުހީ ...
ރިޕޯޓް

ހެޑަށްއޮޅުން

ހެޑަށް އޮޅުމަކީ މިޒަމާނުގެ ކުދިންނަށް ފަހަރެއްގައި ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެއެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރީޒަމާނުގައި މީހުން ލަވަޖަހާ އުޅެނީ ކެސެޓް ޕްލެޔަރ އަށް ކެސެޓް ރޯލު ލައްވައިގެންނެވެ. އެޒަމާނުގައި ޢާންމުކޮށް ފިލްމު ...
ދީނީ ލިޔުން

"ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ފިޔަވައި، ދަރުމަލިބޭކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކި ބޯބޭލުމަކީ ބިދުޢައެއް"

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ވިދާޅުވިއެވެ. ބޯ ބެލުމުގެ ޙުކުމް ހަތަރު ބަޔަކަށް ބެހެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ: ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާގައި ބޯ ބެލުމެވެ. މިއީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ...
ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވި ސިޓީ

ކަރަންކާގެ ށ ފޯކައިދޫ ------ ދާއިރާގެ ޢިތްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް -------- ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. މިސިޓީ ލިޔަންޖެހުނު ސަބަބަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް ވެރިންނާއި ޤާޟީންނާއި މުޙާމީންނާއި ޤާނޫނީ މީހުންނާއި، ...
ކޮލަމިސްޓް

އަލަށް ޑްރާފްޓު ކުރެވުނު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ޙަޤީޤަތަކީކޮބާ؟

މި މައުޟޫއަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ފޯރީގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާ މައުޟޫއެކެވެ. އެއްކޮޅުން މި ބިލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ އެންމެހާ ޙައްދުތައް ކަށަވަރުކުރާ ބިލެއްކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު އަނެއްކޮޅުން ބުނަމުންދަނީ އެއީ އިސްލާމީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ހަމައެކަނި ޤުރުއާން ޤަބޫލުކުރާކަމަށްބުނާ މީހުންގެ ޝައިޠާނީ ވިސްނުން.

  ރަޝާދު ޚަލީފާއަކީ މިޞްރުގެ ރައްޔިތެކެވެ. އުފަންވީ 19 ނޮވެމްބަރު 1953 ގައި މިޞްރުގައެވެ. އަދި ފަހުން އެމެރިކާއަށް ހިޖުރަކޮށް އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކަށްވެފައިވެއެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 31 ޖެނުއަރީ 1990 ގައި އިސްލާމްދީނަށް ...
ދީން

އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ކޮންތާކު؟

ސުވާލު: އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ގޭގައި ތޯ؟ ނުވަތަ މިސްކިތުގައި ތޯ؟ ޖަވާބު: އަންހެނުން ނަމާދުކުރުން ރަނގަޅީ ގޭގައެވެ. ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.'' ( لاَ تَمْنَعُوهُنَّ الْمَسَاجِد وَبُيُوتهنَّ خَيْر ...
ދީން

މުރުތައްދުވުމުން ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

ސުވާލު: މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މުރުތައްދުވި މީހަކާ މުސްލިމް އަޚަކާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭތޯ؟ ޖަވާބު: الحمد لله، والصلاة ...
ދީނީ ލިޔުން

އޭ އުޚުތުންނޭވެ! ތިޔަކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ދުނިޔަވީ މުދަލަކަށް ވިއްކާ ނުލާށެވެ!

  މިހާރަކަށް އައިސް އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް އެކަނބަލުންނަށް މިނިވަންކަން ދިނުމަކީ ހުރިހާ މުޖުތަމަޢުތަކެއްގައިވެސް ވަރަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންހެނުންގެ ފައިދާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން އިތުރުވަމުންދާކަމީ ...
ދީނީ ލިޔުން

ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ނޫން

  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙިކުމަތްވަންތަ މާތް ﷲ ބާވައިލެއް ފުރިހަމަ ނިޒާމަކަށް ވީހިނދު އެ ޝަރީޢަރީޢަތުގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކާ ޚިލާފަށް ގޮތްކިޔުމަކީ އެއްވެސް ...
ދީނީ ލިޔުން

ސަޢުދީ ފަތުވާކޮމިޓީގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ބަދުބަސް ބުނުމަކީ ފަސާދައަށް ކުރެވޭ ތާއީދެއް

  ނޯޓު : މިމަޒްމޫނު ލިޔަން މިޖެހުނު ސަބަބަކީ 14 މެއި 2012 ދުވަހު ސަން އޮންލައިންގައި މީހަކު "އާމީރުންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަން ޖެހޭނެ" މިމައުޟޫގެ ދަށުގައި އިސްލާމް ދިނުގެ ޢާންމު ...
ދީން

ބައިބަލްގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ކިޔުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވާނެތަ؟

މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަޅުގަނޑު ލިޔަން ނިންމީ މިހާރަކަށް އައިސް ބައެއް މީހުން ޑ ރ ޒާކިރަކީ ބައިބަލް ކިޔާ ، އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާ ޖަދަލުކުރާ މީހަކަށްވާތީ އޭނާ ...

Posts navigation