ދިއިސްލާމް ފޮޓޯ

އަރަބިއްޔާ އާއި މެދު އަޅާލުން ކުޑަކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނޭ!

ފޮޓޯ: ހަވީރު

މަތީގައިވާ ފޮޓޯ އަކީ އަރަބިއްޔާ ސުކޫލު ބާވެ، ބޮލަށް ވެއްޓެމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އަރަބިއްޔާ އާއި މެދު އިހުމާލުވާ ކަމަށް ބުނެ އަރަބިއްޔާ ސުކޫލު ކައިރީ މިއަހަރު މާރޗް 3 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު މުޒާހަރާއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *