ދީނީ ލިޔުންދީން

ކެތްތެރިވުމުގެ ތިން ވައްތަރު

1- ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރައްވާ އިމްތިޙާނުތައް: މިސާލަކަށް ލޯބިވާ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހަކު މަރުވުން، ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުން، މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވުން، ބަލިވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.
2- ﷲ އަށް ކިޔަމަންގަތުމުގައި ކެތްތެރިވުން: މިސާލަކަށް ނަމާދު ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ނަމާދު ޤާއިމްކުރުން މަތީގައި ދެމިހުރުމަށް ކެތްތެރިވުން، ރޯދަހިފުމަށް ކެތްތެރިވުން، ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި ކެތްތެރިވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.
3- ފާފަތަކުން ދުރުހެލިވުމުގައި ކެތްތެރިވުން: މިސާލަކަށް ޒިނޭކުރުމާއި ރާބުއިމާއި އެފަދަ ކަމަކާ ނަފްސު ކައިރިވިޔަ ނުދީ ކެތްތެރިވުން.

ކެތްތެރިވުމަކީ އެއްވެސް ހިސާބެއްނެތި ޘަވާބުލިބޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެކަމުގެ އަޖްރު އެހާވެސް ބޮޑެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާ ކެތްތެރިވުން ހުއްޓެވެ. މިދުނިޔެމަތީގައި ކެތްތެރިވެވިއްޖެނަމަ ، ކެތްތެރިވުމުގެ މޭވާ ވަރަށް ފޮނިވާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *