fbpx
ސުފުރާ

ގެރިކިރު ބޯކިބާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 1 ދަޅު ގެރިކިރު 3 ބިސް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ 3/4 ޖޯޑު ފުށް 50ގ މާޖިރީން ނުވަތަ ބަޓަރ 1 މޒ ސަމުސާގެ ވެނީލާ އެސެންސް ...
ސުފުރާ

ހުނިހަކުރު

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ޖޯޑުގެ ގަބުޅި ހުނި 1 ރާނބާފަތް 2 ޖޯޑުގެ ހަކުރު 1 އިންޗި ފޮނި ތޮށި 1/2 ޖޯޑުގެ ފެން 1 މޒ ސަމުސާގެ މާފެން 6 ...
ސުފުރާ

ކިރުބޯކިބާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 ކިބަ ކާށީގެ ކިރު 1/2 ޖޯޑު ހަނޑޫ 1/3 ޖޯޑު ފުށް 4 ޖޯޑު ހަކުރު 2 މޒ ސަމުސާގެ ފިނިފެންމާ ފެން 2 ޖޯޑު ރާނބާފަތު ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

“ސެޓް ޔުއަރ ގޯލް” ހުކުރުދުވަހު އޮންނާނެ

އަަލް ހިޖުރަ ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓް ޔުއަރ ގޯލް” ހަރަކާތް މިއަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަލް ހިޖުރަ ފަރާތުން ...
ސުފުރާ

އޯޓު ކުޅިބޯކިބާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 2 ދަޅު ތެޔޮ މަސްދަޅު 1/2 ޖޯޑުގެ ކޮށާފައިހުރި ވަޅޯމަސް 2 ޖޯޑުގެ އޯޓުމީލް 1 ޖޯޑުގެ ހޫނުފެން 1/2 މޒ ސަމުސާގެ ގާނާފައިހުރި އިނގުރު 1 މޒ ...
ސުފުރާ

ރިހާކުރު ފޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 150ގ ވަޅޯ މަސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/4 ޖޯޑުގެ ގާނާފަހުރި ހުނި 2 މޒ ސަމުސާގެ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި) 1 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ފެނަށްލައިގެން މަޑުކޮށްފައިހުރި) 1 ގިތެޔޮ ...
ސުފުރާ

ކެރަމަލް ފޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 6 ބިސް 1 ގެރިކިރު ދަޅު 1/2 ޖޯޑުގެ ހަކުރު 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާގެ ފުށް 1 ސައިސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރާނެ ...
ސުފުރާ

މަސްކުރޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 150ގ ހިކި މަސް 1 ކުރޮޅި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާގެ އަސޭމިރުން 4 ހިކި މިރުސް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް 2 ފިޔާ ކޮށާފައި 15 ...
ސުފުރާ

ފެން ފޮޅި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ޖޯޑު ފެން 1 ކުކުޅުބިސް ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނުކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ފުށްކޮޅާއި ލޮނުކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅުބިސްކޮޅު އަޅާލާ ...
ދުނިޔެ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން 38 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ޖިންސީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކުރުން 38 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ ސިފައިންގެ ...
ދުނިޔެ

ބާރލިންގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔަން އެންމެ މަޤްބޫލު ނަމަކީ މުޙައްމަދު

ޖަރުމަންވިލާތުގެ ވެރިރަށް ބާރލިންގައި އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަން އެންމެ މަޤުބޫލު ނަމަކީ މުޙައްމަދު ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ޖަރުމަނުގެ ލެންގުއޭޖް ސޮސައިޓީއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައިވާ ގޮތުން ބާރލިންއަށް ...
ދުނިޔެ

އެމެރިކާގައި އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނަފުރަތު އުފައްދަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ދިރާސާ

އެމެރިކާގައި އިސްލާމްދީނާއި މެދު ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުކުރާ ކުރުމަކީ އެޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ އެކި ދީންތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ދީނީ ގޮތުން ހަމަނުޖެހުމެއް އޮވެގެން ހިނގާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ހާސިލްކުރުމަށް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދުރުވެވޭނީ އިސްލާމީ އަޤީދާ ހިތުތެރޭ އެކަށައަޅައިގެން: ޡަޤީފް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ މިއަދު ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެހެންވެސް އެފަދަ ނޭއްގާނީ ކަންކަމުން ދުރުވެވޭނީ އިސްލާމީ އަޤީދާގެ ހިތުތެރޭގައި އެކަށައަޅައިގެން ކަމުގައި ހުސައިން ޡަޤީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ވިޔަފާރި

އިސްލާމިކް ބޭންކަށް އައު އެމްޑީއެއް އައްޔަން ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ. އެމްއައިބީގެ އެމްޑީކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަށް ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އަބްދުލް މުހައިމިންއެވެ. އަބްދުލް ...

Posts navigation