fbpx
ސުފުރާ

ދޮންކެޔޮ ޕުޑިން ޕައި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 ވައް ދޮންކެޔޮ (ކޮށާފަ) 3/4 ތަށި ސްކިމް މިލްކް 8 އައުންސް ވެނީލާ ޔޯގަޓް 1 ޕްރިމޭޑް ޕައި ކްރަސްޓް 3.4 އައުންސް ވެނީލާ ޕުޑިން، ސްޓްރޯބެރީ ...
ސުފުރާ

ހަނާކުރި މަސް

ބޭނުންވާ ތަކެތި 1 ކަނޑު މަސް ( ކޮށާފައި ) 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގިތެޔޮ ނުވަތަ ތެޔޮ 2 ބޮޑުފިޔާ ( ކޮށާފައި ) 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ލޮނުމެދު އިނގުރު ...
ސުފުރާ

ވަޅޯމަސް ބަޖިޔާ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 3 ޖޯޑު ކޮށާފަހުރި ވަޅޯމަސް 08 ފިޔާ ( ކޮށާފަ ) 04 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކުކުޅު ހަވާދު 03 ފޮނި ތޮށި ( 03 އިންޗި ހުންނަވަރު ...
ސުފުރާ

ޓޫނާ ކޮއްތުރޮށި

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި 5 ރޮށި ( ހަނިކޮށް ކޮށާފަ ) 01 ފަޅި ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ ) 02 ހިކަނދި ފަތް 1/4 ގިތެޔޮމިރުސް 1/4 ސައިސަމުސާ މުގުރި ...

Posts navigation