ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދަރުސް ބާއްވަން އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ނުދެވޭނެކަމަށް އަންގައިފި

ޖުލައިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާ ދަރުހަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ދެވެން ނެތްކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެޖަމިއްޔާއަށް އަންގައިފިއެވެ.

މިކަމާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އެޖަމިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ބުނީ ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ވާންޖެހޭ ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ދެވެން ނެތްކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އެސަރަހައްދުގައި މީހުން އެއްވާކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ނުހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެއޮފިޝަލު ހާމަކުރިއެވެ.

ޖުލައި 5 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެރޭ ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އެޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ދަ ލެގަސީ އިވެންޓުގެ ދަރުހެކެވެ. މީހުން އެއްވާކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ނުހިންގުމަށް ކަމަށްބުނެ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާނުގައި ދަރުސް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އަތުލާފައިވާއިރު އެސަރަހައްދަކީ ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ މީހުންވެސް ޖަމާވާ ސަރަހައްދެކެވެ.

އެމެރިކާގެ ޢިލްމުވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޝައިޚް އަބްދުއްރަހީމް މަކާރިޘީ ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާނުގައި އޮންނާނެކަން އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ޕީސް ފައުންޑޭޝަނުންވަނީ މޭލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެނާވެސް ދަމާފައެވެ.

ޕީސް ފައުންޑޭޝަނަށް ދަރުސް ބޭއްވުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު މައިޒާން ދިނުމަށްފަހު އަތުލާފައިވާއިރު ސަރުކާރުންވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ ފަރާތުން ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ނަމުގައި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ފޯރަމް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ނުނަގާކަމަށްބުނެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްއަތުލާ ފޯރަމް ހުއްޓުވާފައެވެ. އަދި ފަހުން މާޗްމަހު އެފޯރަމް ބޭއްވުމަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ހޯލު ހިފައި ފައިސާވެސް ދައްކާފައިވަނިކޮށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިންވަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ފޯރަމް ބޭއްވުމަށް ސަލަފަށް ދީފައިއޮތް ހުއްދަ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *