fbpx
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުވާލުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އުވާލާ އައިޔޫއެމްގެ މެއިންޑޭޓްގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ކޮށްފިއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

ދީނީ ތަރުބިއްޔަތާއެކު ބޮޑެތިކުރާ ކުދިން މާ ދުޅަހެޔޮ: ދިރާސާ

އެބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ދީނެއްގެ މަތީގައި ތަރުބިއްޔަތުދީ ބޮޑެތި ކުރާ ކުދިން އެނޫން ކުދިންނާ އަޅާ ބަލާއިރު ސިއްޚީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް މާ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ހަވާޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ...
ދުނިޔެ

އިންޑިއާއިން އ.ދ ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިޒްރޭލާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓުދީފި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ޔަހޫދީންނާއި އެއްކޮޅަށް އ.ދ ގައި ވޯޓު ދީފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާއި އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ...
ދުނިޔެ

ޖަނަވާރުންގެ ޙައްޤަށް ގޮވާލާ އެމެރިކާގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްހާ ޢީދު އޮޅިއްޖެ

އެމެރިކާގައި ޖަނަވާރުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ޕީޕަލް ފޮރ ދަ އެތިކަލް ޓްރީމަންޓް އޮފް އެނިމަލްސް (ޕެޓާ) އަށް ފިޠުރު ޢީދާއި އަޟްހާ ޢީދު އޮޅިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި މުސްލިމުން ...
ރިޕޯޓް

މިކަމުން މިސްކިތަށްދާ މީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަ

ވެހިކަލުން ފުރި ތޮއްޖެހިފައިވާ މިވާ ވެރިރަށް މާލޭގައި އެންމެ އުނދަގޫ އެއްކަމަކީ ވެހިކަލް ޕާކްކުރާނެ ޖާގައެއް ހޯދުމެވެ. ކިތަންމެ އަވަސް ކޮށްލާފަ ނިކުންނަ އިރުވެސް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާވެ ޕާކިން ވައިލޭޝަން ...
ރިޕޯޓް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ “ސާރކިއުލާރ” ގައި ތާށިވެފައި

ނިމިދިޔަ ހަފްތާއަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިދިޔަ ހަފްތާއެކެވެ. އިންޑިޔާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން މި އުޅޭ "ސިއްރު"ވެރި މަކަރުވެރި ގޮތްތަކާއި މެދު ނުތަވަސްވެފައިވަނިކޮށް ހަފްތާ ނިމިގެން ދިޔައިރު މުޅި މީސްމިޑިޔާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާތީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަނީ

ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ލާދީނީ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށްބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކޮށް މަޤާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރުމަށް ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ހުސައިން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މަންދު ކޮލެޖު ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖް ކުރަންތިބި 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަންދު ކޮލެޖުގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ނިސްބަތްކޮށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން މަންދު ކޮލެޖުގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ބާބުލްއަވާލީ ޝައިޚްގެ ދަރިކަލެއް މައްޗަންގޮޅި މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

މަރުހޫމް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ބާބުލްއަވާލީ) ގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާއަށް ނިކުންނަވާނެކަން އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ދިއިސްލާމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

އިސްލާމްދީނަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަައް ހޯދާ ކަމާއިގުޅޭ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ބުނެފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައި ...
ސުފުރާ

މަސްގުޅަ ރިހަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި ( މަސް ގުޅައަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )ކަނޑުމަސް ( ހިމުން ކޮށްފައި )1 ފިޔާ1 އިންޗި އިގުރު1 ސައިސަމުސާ ހަވާދު 1 ސައިސަމުސާ ތެޅިމިރުސް2 ލޮނުމެދު1 ސައިސަމުސާ ލޮނު ...
ދުނިޔެ

ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވާ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ޙޫޘީންދަނީ ފޭރެމުން: އ.ދ

ޔަމަނުގައި ބަނޑުހައިހޫނުކަން ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ކާއެތިކޮޅު އެޤައުމުގައި ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ ޙޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިން ފޭރިގަންނަ ކަމަށް އ.ދ ގެ ކާނާއާއި ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ވޯރލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމްއިން ބުނެފިއެވެ. އެޖަމާއަތުގެ އެގްޒެކްޓިވް ...
ދުނިޔެ

އިރާޤުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސައްދާމް ދެއްވި އެންމެފަހު މެސެޖް ދަރިކަނބަލުން އާއްމުކުރައްވައިފި

އިރާޤުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން އެޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި އެންމެފަހު މެސެޖް ދަރިކަނބަލުން އާއްމު ކުރައްވައިފިއެވެ. ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން ރަގްދާ ހުސައިން ޓުވިޓަރގައި އާއްމު ކުރެއްވި މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ އެމެސެޖަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ޑރ އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލައާއެކު ކޮމިޝަނުން 24 މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ ޤަތުލުކުރި މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ 24 މައްސަލައެއް ބެލުމަށް މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މަރާލެވިފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ...

Posts navigation