ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ރޯދަމަހުގެ ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންގޮސްދޭ އަގަކީ 39965 ރުފިޔާ : މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން

މިއަންނަ ރަމަޟާން މަހު ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޢުމްރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ނަގާނީ 39965 ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑަޅައިފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރީވެ ފައިސާދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާނެކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ބަހާލައިގެން ފައިސާދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އެ ގޮތަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ އޭޕްރީލްމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *