ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މިއުޒިކާމެދު ސަރުކާރުން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުގައި އަނާރާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިމާރާތް

އަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރަށްވުރެ ފުންކޮށް މިއުޒިކުގެ މައްސަލައިގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަކުނޫދޫ ދާއިރާ ތަަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރ އަލްއުސްތާޛާ އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުން "މިއުޒިކުގެ އާލަމުން" ނިކުތުމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރެއް މިފަދަ ކަންކަމާމެދު ވިސްނުމަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި މިއުޒިކުގެ ބޮޑެތި ޝޯތައް ރާވަމުންދާ ދުވަސްކޮޅައެވެ.

ގުޅުންހުރި

2 ޚިޔާލު

  1. ނުވިސްނިގެން ނޫޅޭ..ސަރުކާރުން…ސަރުކާޜުން އުޅެނީ ޒުވާނުން ހިތް ހަމަޖައްސައި ދެވޭތޯ////

  2. dheena gaumatakaa aai baeh alhugandhumanakee dhen konkamakaa visnan v

Your email address will not be published. Required fields are marked *