fbpx
އަރަބިދުނިޔެ

ބާރަ ދުވަސްތެރޭ މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ 477 މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިސުރުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ 477 މެންބަރުން ފާއިތުވި ބާރަ ދުވަސްތެރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައިވާގޮތުން، 'ޓެރަރިސްޓް' މުސްލިމު ބުރަދަރހުޑްގެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލީބިޔާގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގައި ތިން ކާރެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޓްރިޕޮލީގައި ހުންނަ ސައުދީ އެމްބަސީގެ ޕާރކިން ޒޯނުގައި އޮތް ތިން ވެހިކަލެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާންނިއްވާލާފައިވާއިރު، އެއްވެސް ...
އޭޝިއާ

މެލޭޝިއާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 160000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފި

މެލޭޝިއާގައި މިހާތަނަށް ދިމާވި އެންބޮޑު ފެންބޮޑުވުމުގެ މި ހާދިސާގައި 160000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީއާއި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

މި އަހަރު މިހާތަނަށް 39000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވޭ

2014 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް 39000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވެފައިވާކަމަށް ސީރިއާގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސީރިއަން ނެޓްވާރކް އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

އިޒުރޭލުން ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ މޫނަށް ބަޑިޖަހައިފި

އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ޝިމާލް ޢުބައިދުގެ މޫނަށް ބަޑިޖަހައިފައިވަނީ ޕްލާސްޓިކް ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ޢާއިލާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އޭނާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ސްކޫލް އިން ގެއަށް ...
ދުނިޔެ

ސްވިޑްންގައި ކްރިސްމަސް ދުވަހު މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި

މެންދުރު ނަމާދު ވަގުގައި ސްވިޑްން ގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޔަކުމީހުން ހުޅުޖަހައިފިއެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހުނާ ހަވާާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުންް،  މީހަކު މިސްްކިތު ތެރެއަށް މަގުމަތިން ހުރި ކުޑަދޮ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަށް ގަދަކަމުން ވެރިވެފައިތިބި ޔަހޫދީން ފަލަސްޠީނުގެ 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފަލަސްތީނުގެ ވެސްޓް ބޭންކުން 10 މީހަކު އެއްރޭގެ މަތިން ޔަހޫދީ ސިފައިންގެ ހައްޔަރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމީހުންގެ ޓްވިޓާއެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން ފަލަސްޠީނުގެ ހަތްމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނާބްލުސް އިން ހަތިޔާރާއެކުގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ...
ރިޕޯޓް

އިންޓަރނެޓްގެ 'ދަލުގައި' ޖެހުމުގެ ކުރިން...

މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމަކީ އަދު ހާ ފަސޭހައިން ވާން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ގޭގެއަކު އިންޓަރނެޓް ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ. އަގު ބޮޑުވުމާއި އިންޓަރނެޓުން ކުރާނެ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ހައިވޭއެއްގައި ޑޮލަރުތައް އުދުހެނީ!

ދެމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު އަޅާފައިވާ ފޮށިތަކެއް އަރުވައިގެން ހޮންގް ކޮންގެ ހައިވޭއެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ވޭނެއްގެ ދޮރުހުޅުވިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެތެރޭގައިހުރި ފޮށިތަކުން ޑޮލަރުތައް ވަޔާއެކު މަގުމައްޗަށް އެޅެމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެންނަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 300 އެއްހާ ސަރަހައްދަށް ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ ގެއްލުންވެއްޖެ : އ.ދ

ބޭރޫތު - 2011 ގައި ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނުފަހުން މިހާތަނަށް 300 އެއްހާ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށާއި ތަންތަނަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށް ސެޓްލައިޓް ފޮޓޯތަކާއި ހަވާލާދީ އ.ދ މިދިޔަ އަންގާރަ ...
އަރަބިދުނިޔެ

އައި.އެސް އާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަ ހަނގުރާމަ މަތީ މަތިންދާބޯޓެއް ވައްޓާލައިފި

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެމެރިކާއާއެކު ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓާއި ދެކޮޅަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަ ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު ވައްޓާލުމަށްފަހު ބޯޓުގައި އިން ޖޯޑަންގެ ޕައިލެޓް އަތުލައިގަންފައިވާ ކަމަށް ސީރިއަން އޮބްޒަވޭޓަރީ ފޮރ ހިޔުމަންރައިޓްސް އާ ...
އަރަބިދުނިޔެ

ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގަ 2014 ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް 60 ނޫސްވެރިން މަރާލައިފި : ސީ.ޕީ.ޖޭ

މަދުވެގެން 60 ނޫސްވެރިން އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް މަރާލާފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީ ޓު ޕޮރޮޓެކްޓް ޖާރނަލިސްޓުން (ސީ.ޕީ.ޖޭ) ނެރުނު އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 17 ނޫސްވެރިން މަރާލާފައިވަނީ ...
ވާހަކަ

ވާހަކަ: ކާފައަށް ޢަރަބިބަސް ނޭނގޭއިރު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އެހާ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ކީއްވެ؟

ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވި މުސްކުޅި ކާފަގެ ގާތުގައި ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރާ ކުޑަފިރިހެން ކުއްޖަކު އެއްދުވަހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ. "ކާފާ... ކާފައަށް ޢަރަބިބަސް ނޭނގޭއިރު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އެހާ ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ކީއްވެ؟" ...
އަރަބިދުނިޔެ

ޢިރާޤު ގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލުމަށް މާލިކީ ނިންމައިފި

އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ފިއްތުން ތަކުގެ އިތުރުން ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކާއެކު ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތި ނުލައި ހައިދަރު އަލް އާބަދީ އަށް ތާޢީދު ކުރުމަށް  ޢިރާގުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނޫރީ އަލް ...

Posts navigation