ސުފުރާ

ކަންކުން ބީފް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

  • 125 ގްރާމް ބީފް (ހިމަ ދިގުކޮށް ކޮށާފައި)
  • 75 ގްރާމް ކަންކުން
  • 4 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި)
  • 25 އެމްއެލް އޮއިސްޓާ
  • 20 އެމްއެލް ޑާރކް ސޯއީ ސޯސް
  • ހިކިމިރުސް (ކޮށާފައި)
  • 3 މެޒުމަތީ ތެޔޮ
  • ލޮނާއި އަސޭމިރުސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައެއް ހޫނުކުރުމަށްފަހު ތެޔޮ އަޅާ، ތެޔޮ ހޫނުވާން ފެށުމުން ބީފްއަޅާ ލޮނާއި އަސޭމިރުސް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ރޯ ފިލުވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ލޮނުމެދާއި މިރުސް އަޅާ 2 މިނިޓް ވަރު ކައްކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޮއިސްޓާ ސޯސް އާޢި ސޯއީ ސޯސް އަޅާލާށެވެ. އެންމެފަހުން ކަންކުން އެޅުމަށްފަހު 2 މިނިޓްވަރު ކައްކާލާށެވެ.

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ