ސުފުރާ

ބަރަބޯ މިލްކް ޝޭކް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 ދޮންކެޔޮ ވަށް ( ފްރިޖްގައި ބާއްވައިގެން ފިނިކޮށްފައި )

3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮރެންޖް ދިޔަ

3 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަރަބޯ ( އާވިން ކައްކާ ޗަސްކޮށްފައި )

1 ސްކޫޕް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް

1 ޖޯޑް އައިސް ފެން

ތައްޔާރު ކުރައްވާނެ ގޮތް

ދޮންކެޔޮ ކޮށާލާފައި ހުރިހާ ބާވަތް އެއްކޮށް މިކްސްސަރަށް އަޅާފައި އޮމާންވަންދެން ގިރާލާފައި ތައްޓަށް އަޅާލާށެވެ. ސާރވްކުރާ އިރު ތަށީގެ މައްޗަށް ވިޕްޑްކްރީމްކޮޅެއް ލުމުން އިތުރަށް ފުރިހަމަ ވާނެއެވެ.

ގުޅުންހުރި

3 ޚިޔާލު

  1. ހަކުުރު އަޅާކަށް ނުޖެހޭތޯ؟

  2. ކުކުޅު ކުޅިރިހަ، މަހުގަ ދޮންރިހަ، އަލުވި ކުރުކަރުދިޔަ، މަސްފިހާ ގޮތުގެ ރެސިޕީ ލިޔެ ދެވިދާނެތަ؟

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ސުފުރާ