fbpx

ޞިއްޙަތު

ބަނޑުގެ ސަރުބީތައް ވިރުވުމަށް 6 ގޮތެއް

ބަނޑުގައިހުން ސަރުބީ ވިރުވާނީ/ނައްތާނީ ކިހިނަކުން؟ މިއީ ވަރަށް އާންމު ސުވާލެކެވެ. ބަނޑުގައިހުން ސަރުބީއަކީ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ސަރުބީގެ ވައްތަރެކެވެ.ހަމައެކަނި "ކްރަންޗެސް" ހަދައިގެން މިކަން ...
ޞިއްޙަތު

ޖިމާއުވުމަށް ފަހުގައި ފެންވަރަންތަ؟ އޭގެ ފައިދާ އެނގޭތަ؟

އިންސާނީ ތާރީޚްގައިވެސް އިންސާނުންވަނީ ފެންވެރުމާއިއެކު މުޅި ހަށިގަނޑު ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމުކަން ދެނެގަނެ ފައެވެ. އެގޮތުން ފެންވަރާއި މުޅި ހަށިގަނޑު ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ...
ޞިއްޙަތު

Posts navigation