fbpx
ޞިއްޙަތު

ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި އިބޯލާ

އިބޯލާ އަކީ ވައިރަސް އަކުން ޖެހޭ ގައިންގަޔަށްއަރާ ބައްޔެކެވެ. މިބައްޔަށް " އިބޯލާ ވައިރަސް ޑިޒީޒް"(EVD) އަދި " އިބޯލާ ހީމޮރެޖިކް ފީވަރ" ވެސް ކިޔައި އުޅެއެވެ. މިބަލި މިހާތަނަށް ގިނައިން ...
ޞިއްޙަތު

މުރަނގަ ފަތް

މުރަނގަ ފަތަކީ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ފަތުގެ ބާވަތެކެވެ. ރޮލާ ކެއުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މުރަނގަ ފަތް ބޭނުންކުރެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މުރަނގަ ...
ޞިއްޙަތު

މޭބިސްކަދުރު

މޭބިސްކަދުރަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ.  ތަފާތު ވައްތަރާއި ކުލަތަކުގެ މޭބިސްކަދުރު ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ފެހި، ރަތް، ކަޅު، އަދި ދަނބު ކުލައިގެ މޭބިސްކަދުރެވެ. ...
ޞިއްޙަތު

ގުރުދާ (ކިޑްނީ) ބަދަލުކުރުން

  ވަރަށް ގިނަ ބަލިތަކުގެ ސަބަބުން ގުރުދާ އަށް މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވައެވެ. ގުރުދާ އަށް މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ބުރޫ އަރައެވެ. މިގޮތުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ...
ޞިއްޙަތު

ގުރުދާ (ކިޑްނީ)ގެ ބަލިތައް

އުފެދުމުގައި ހުންނަ ބަލިތައް އަސް ފައިގެ ބައްޓަމަށް ގުރުދާ ހުރުން : މިއީ އުފެދުމުގައި ދެގުރުދާ ގުޅި އަސްފައިގެ ބައްޓަމަށް ދެގުރުދާ ހުރުމެވެ. މިއީ ދެގުރުދާ ގުޅިގެން އުފެދުމުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިވާ ...
ޞިއްޙަތު

ލޭހަދިޔާކުރުން: ބައެއް ސުވާލުތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު!

  ލޭހަދިޔާކުރާ ފަރާތާއި ކުރެވޭ ސުވާލުތައް ސ: ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ އަސަރު ހުރޭތޯ ނުވަތަ ބޭސްބޭނުންކުރައްވަންތޯ؟ · ހަކުރު ބަލި : ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ކެއުމުގައި ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ލޭހަދިޔާކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް

ލޭހަދިޔާކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށް ކޮށްދެވޭ ވަރަށް އަގުބޮޑު ޚިދުމަތެކެވެ. މިފަދަ އިންސާނީ އަގުބޮޑު ޚިދުމަތެއް ދޭއިރު އެކަމަށް ތިމާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. އެއީ ...
ޞިއްޙަތު

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ކުށްހީތައް

  (1)- ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމަކީ އިޚްތިޔާރުކުރާ ކަމަކަށް ނުވަތަ "ޗޮއިސް" އަކަށްވުން ނުވަތަ ޗޮއިސްކަމަށް ބުނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު އެއީ އޭނާ "ޚިޔާރުކުރިކަމަކަށް" ނުވަތަ "ހޮވުމެއް" ކަމަށް ބަލައިގެން ...
ޞިއްޙަތު

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން

  ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން (Pertussis or Whooping cough) އަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖަރާސީމަކުން ޖެހޭ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ. ފިނިމޫސުމުގެ ދުވަސްވަރު މިބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ނުސީދާކޮށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން

ނުސީދާގޮތެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އެހެން މީހަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ބޭރުވެގެންދާ ދުން އެކަން ނުކުރާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ވާޞިލްވުމެވެ. މައިމީހާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މީހަކަށްވެފައި ބަފައި މީހާއަކީ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދުންފަތުގެ ޞިނާއަތުން ދުންފަތްކޮންޓްރޯކުރުމަށް އަޅާ ހުރަސްތައް

ދުންފަތުގެ ޞިނާޢަތުން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާ ހުރަސްތައް މިބަލާލަނީ ދުންފަތުގެ ޞިނާޢަތުގެ ނުފޫޒު ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ފޯރަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. ނުވަތަ ދުންފަތުގެ ޞިނާޢަތުން ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ...
ރާއްޖޭގެ ޚަބަރު

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ފައިދާ

ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްޓާލުމުން ލިބޭ ފައިދާތައް * 20 މިނިޓް ފަހުން : ހިތުގެވިންދު، ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރުވައެވެ * 12 -8 ގަޑިއިރު ފަހުން : ލޭގައި ހުންނަ ކާބަން ...
ޞިއްޙަތު

ހިމަގްލޯބިން

ހިމަގްލޯބިން އަކީ  ލޭގެ ރަތް ސެލް ގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ދަނގަޑު އެކުލެވިގެންވާ އޮކްސިޖަން އުފުލައިދޭ ''މެޓަލޯޕްރޮޓީން'' އެކެވެ. ފުއްޕާމޭ އިން ހަށިގަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އޮކްސިޖަން ގެންގޮސްދެނީ ހިމަގްލޯބިން އެވެ. ...

Posts navigation